Hög vattennivå i Ringsjön

Vattennivån i Ringsjön är hög. Kommunen har tät kontakt med Länsstyrelsen och övriga myndigheter och följer utvecklingen noga.
Läs mer om översvämningarna.

Vision och mål

Höörs kommun har fyra övergripande mål som gäller alla våra verksamheter. De är en del av vår verksamhetsstyrning och ska vara just styrande och vägledande.

Utifrån de övergripande målen har de olika nämnderna i uppdrag att formulera mer detaljerade mål och åtgärder, för den egna verksamheten.

Måluppfyllelsen, det vill säga om vi har nått de uppsatta målen, kontrolleras en gång per år i samband med årsredovisningen.

Vision 2035

Det finns även en vision för 2035:

”Höörs kommun är platsen för en hållbar utveckling där naturens möjligheter tas tillvara för boende, fritid och företagande och där individens engagemang och kreativitet bidrar till en positiv samhällsutveckling. Kommunen, medborgarna och företagarna samverkar och tar gemensamt ansvar för klimat, miljö och en attraktiv kommun att leva och verka i.”

Våra fyra vägledande mål

  • Medborgarna och företagarna är en resurs i Höörs samhällsutveckling och ska tas tillvara på ett positivt och lösningsfokuserat sätt.
  • God livsmiljö och bra boende för alla.
  • Förskole- och skolverksamhet med hög kvalitet och god lärmiljö.
  • Långsiktig och hållbar ekonomi och miljö.

Medborgarna och företagarna är en resurs i Höörs samhällsutveckling och ska tas tillvara på ett positivt och lösningsfokuserat sätt

Medborgarnas och företagarnas delaktighet i samhällsutvecklingen är viktig. Med delaktighet menar vi att kommunen, medborgarna och företagarna samverkar och tar gemensamt ansvar för Höörs kommuns utveckling.

Vi vill möjliggöra för medborgarna i Höörs kommun att vara engagerade och ta ansvar. Vi vill att alla som bor i Höörs kommun har en känsla av sammanhang vilket bidrar till god folkhälsa.

Kommunen är serviceinriktad där varje medborgare och företagare bemöts på ett positivt och lösningsorienterat sätt.

Medborgarnas tillit för förtroendevalda och kommunen som organisation är högt. Rollfördelningen mellan förtroendevalda och förvaltning är tydlig för att frigöra resurser som ska läggas på medborgarna. Tillit är en viktig tillgång för utvecklingen av Höörs kommun och en väl fungerande demokrati.

God livsmiljö och bra boende för alla

Höörs kommun är en kommun för alla oavsett boendeort eller livssituation, där medborgarnas hälsa, välbefinnande och livsmiljö värnas. Genom att vara detta tror vi på en framtida stark inflyttning till Höörs kommun.

För att lyckas behöver hela Höörs kommun utvecklas. I översiktsplanen finns strategier för utvecklingen av Höörs kommun – tätorter, byar och landsbygd. Under mandatperioden vill vi öka antalet permanentbostäder i Tjörnarp. Vi vill även utveckla bostadsetableringar utanför bebyggt område.

Förskole- och skolverksamhet med hög kvalitet och god lärmiljö

Höörs kommun skapar förutsättningar för varje barn och ungdom att vara nyfiken och känna glädje i skolan och förskolan. Skolan upplevs som en trygg plats, erbjuder studiero och stödjer barn och unga att uppnå sin fulla potential utifrån individuella förutsättningar och behov. Den kommunala skolverksamheten ger den unga medborgaren fler möjligheter att påverka och berika sitt eget liv och därmed bidra till ett bättre samhälle.

Långsiktig och hållbar ekonomi och miljö

God ekonomi är viktigt för Höörs kommun. Kommunen säkerställer att ekonomin även i framtiden är god genom att:

  • Samverka med andra kommuner, myndigheter och civilsamhället för att skapa förutsättningar för ett gott liv för medborgaren och för att aktivt främja företagarklimatet.
  • Agera förebyggande för ett hållbart samhälle och i detta arbete vara en föregångare för medborgare och företag.
  • Utveckla besöksnäringen genom att utveckla kommunen som destination.
  • Värna kommunens unika och omväxlande natur, biologiska mångfald och lokala vattenresurser.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.