Vision och mål

Höörs kommun har fyra övergripande mål som gäller alla våra verksamheter. De är en del av vår verksamhetsstyrning och ska vara just styrande och vägledande. De utgår från en vision om Höör år 2025.

Utifrån de övergripande målen har de olika nämnderna i uppdrag att formulera mer detaljerade mål och åtgärder, för den egna verksamheten. Måluppfyllelsen, det vill säga om vi har nått de uppsatta målen, kontrolleras en gång per år i samband med årsredovisningen.

Vision 2025

”Höörs kommun är en mötesplats som tar vara på och utvecklar individens kreativitet, där idén om en hållbar utveckling drivits långt och där naturens möjligheter tas tillvara för boende, fritid och företagande.”

Våra fyra vägledande mål

  • God livsmiljö och boende för alla
  • Tillgängliga och professionella
  • Innovativa och ansvarsfulla
  • Långsiktigt hållbar ekonomi

Nya arbetssätt ska möta framtida behov

Vi vill vara en intressant boendekommun som klarar att leva upp till de förändringar och utmaningar vi står inför. Därför behöver service och tjänster förändras. Nya arbetssätt behövs för att möta framtida behov och skapa en trygg, välkomnande och integrerad kommun. Vi vill sätta ökat fokus på yrkeskunnigt och bra bemötande. I syfte att ge en god service behövs också:

  • Fler boendealternativ
  • Bra skolresultat
  • God äldreomsorg
  • Enklare och snabbare kommunikationer
  • Bra utbud av kultur och fritidsaktiviteter

Ökad samverkan för god ekonomi

För att ha en god ekonomi även i morgon behöver samverkan förstärkas; mellan kommunen, medborgare, organisationer, företag, andra kommuner och intressenter.  I syfte att minska framtida kostnader behöver vi agera för ansvarsfulla inköp och säkra att våra beslut och aktiviteter har en positiv påverkan på samhället och miljön.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.