Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Brandfarlig vara

Om du planerar att förvara en större mängd brandfarliga varor behöver du ansöka om tillstånd av Räddningstjänsten Skånemitt.

Som brandfarliga varor räknas brandfarliga vätskor, aerosoler, brandfarliga gaser samt vissa särskilt angivna brandfarliga fasta ämnen.

Exempel på brandfarliga varor

 • dieselolja
 • bensin
 • spolarvätska
 • gasol
 • acetylen
 • ammoniumnitrat

Denna typ av ämnen utgör alltid en viss risk och det är därför viktigt att hanteringen sker på ett korrekt sätt. Behållare för brandfarlig vara kan vara märkta med en orange etikett med en flamma eller text som anger att produkten är brandfarlig.

Din ansökan om tillstånd för hanteringen av explosiva och brandfarliga varor hanteras av Räddningstjänsten Skånemitt. Det är även Räddningstjänsten Skånemitt som gör tillsyn av hanteringen av explosiva och brandfarliga varor.

Enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering av större mängder brandfarlig vara. När tillstånd krävs kan du se i tabellen:


Volym (liter)
Hantering Brandfarliga gaser Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60° C Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60° C upp till 100° C

Yrkesmässig publik verksamhet Inomhus: 2
Utomhus: 60
100 100 10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, inomhus 250 500 500 10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, utomhus 1 000 3 000 3 000 50 000

Icke yrkesmässig hantering Gasol: 60
Andra gaser: 10
100 100 10 000

Tillståndsmängder definieras i MSB:s föreskrifter och allmänna råd om hantering av explosiva varor.

Tillståndsansökan

Fyll i ansökningsblanketten och komplettera med följande dokument:

 • klassningsplan
 • utbildningsintyg för brandfarlig vara alternativt explosiv vara
 • riskutredning
 • situationsplan över byggnaden samt förvaringen av varan
 • verksamhetsbeskrivning
 • dokumentation om förvaringsplatsen exempelvis vilket skåp eller cistern

Skicka ansökan till: mailto:rtjskanemitt@hoor.se alternativt Räddningstjänsten Skånemitt, Box 53, 243 21 Höör.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.