Skola och förskola

Du som avser att starta någon form av skolverksamhet måste göra en anmälan till tillstånds- och tillsynsnämnden. En anmälningspliktig verksamhet får startas tidigast sex veckor efter att anmälan har gjorts.

Skolverksamhet är förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.

Syftet med att du måste anmäla din skolverksamhet är så att vi på miljöenheten i ett tidigt skede får möjlighet att lämna information och synpunkter på ventilation, lokalernas utformning, ljudnivå, hygieniska krav och så vidare. Skulle du starta verksamheten utan att först anmäla det till oss kan du komma att få betala en miljösanktionsavgift.

Förändrad verksamhet

Anmälan ska även göras vid förändring av verksamheten som:

  • ny innehavare eller verksamhetsutövare
  • utökning, till exempel ny lokalyta eller fler antal barn på befintlig yta
  • större ombyggnader eller tillbyggnader, till exempel renovering av stora delar av lokalerna, ventilationen med mera
  • uppställning av tillfälliga baracker

Tillsyn och kostnader

Tillstånds- och tillsynsnämnden är tillsynsmyndighet för det som avser miljö och hälsa. Genom att du anmäler verksamheten får nämnden veta vilka nya verksamheter som öppnas och får då möjlighet att lämna råd och anvisningar.

Om en lokal inte passar för skol- eller förskoleverksamhet kan nämnden avslå anmälan och verksamheten får i sådana fall inte starta. Tillstånds- och tillsynsnämnden tar ut en avgift för anmälan och tillsyn enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Egenkontroll

Skolor och förskolor är exempel på verksamheter där det är extra viktigt med en bra inomhusmiljö. Barn är känsligare än vuxna och barnen har dessutom inte möjlighet att själva välja vilken miljö de ska vistas i. Därför är det viktigt att ha kunskap om inomhusmiljön i sin verksamhet samt se till att utemiljön är lämplig.

Du som driver en skolverksamhet måste ha ett egenkontrollprogram beståendes av de skriftliga rutiner verksamheten har för till exempel ansvarsfördelning, ventilation, radon, hygien och städning. Egenkontrollen anpassas efter verksamhetens storlek och syfte. Den ska finnas tillgänglig vid miljöenhetens besök.

Annan lagstiftning

Tillstånds- och tillsynsnämnden har även tillsyn enligt livsmedelslagen. Livsmedelsanläggningen, till exempel kök och avdelningskök på en skola, förskola och fritidshem, ska anmälas till tillstånds- och tillsynsnämnden minst två veckor före lokalerna tas i bruk. Man får starta verksamheten när man fått en bekräftelse på att livsmedelsanläggningen har registrerats.

Ny eller ändrad verksamhet i en byggnad kan även innebära krav på att söka bygglov enligt plan- och bygglagen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.