Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Alkohol och serveringstillstånd

För att få servera spritdrycker, vin och starköl i Höörs kommun krävs ett serveringstillstånd från tillstånds- och tillsynsnämnden. För att servera folköl som näringsidkare krävs en anmälan till kommunen där försäljningen sker.

En näringsidkare som säljer folköl ska anmäla detta till den kommun där försäljningen sker. Anmälan ska göras senast när försäljningen påbörjas.

Tillsynen över att alkohollagen följs utövas av kommunen och polismyndigheten. I Höörs kommun genomför tillståndshandläggare tillsynsbesök hos näringsidkare som säljer folköl. Utöver detta sker vid behov särskild påkallad tillsyn.

Kommunen tar ut en årlig avgift för att utöva tillsyn över försäljningen av alkohol.

Serveringstillstånd

Inför en ansökan om serveringstillstånd vill vi gärna ha en personlig kontakt, då det kan skilja på vilka handlingar som behöver medfölja en ansökan. Med försäljning menas varje form av erbjudande av dryck mot ersättning.

Serveringstillstånd krävs inte om servering:

 • ordnas utan vinstintresse i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker
 • vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna

Olika typer av serveringstillstånd

Ett serveringstillstånd kan gälla alkoholservering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap året runt, årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande tillstånd), en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle.

Handläggning och utredningstid

Handläggningen startar när ansökan och begärda handlingar inkommer inklusive kvitto på inbetald avgift.

Därefter skickas remisser till polismyndighet, räddningstjänsten och skatteverket. När remissvar inkommit påbörjas utredningen. Den tillsynsavgift som ingår i ansökningsavgiften återbetalas om ansökan avslås.

Höörs kommun strävar efter att ansökan om tillstånd ska handläggas skyndsamt.  I normalfallet tar det 2-3 månader att handlägga en ansökan om stadigvarande tillstånd och cirka 1 månad för tillfälligt tillstånd.

Vilket underlag krävs för ett tillstånd?

Ansökningsavgiften ska vara betald innan handläggningen påbörjas. Enligt alkohollagen 8 kap 10 § är det upp till den sökande att lämna in de handlingar som krävs för ett välgrundat beslut. För att kunna utreda och påbörja ansökan behöver vi ha in följande handlingar:

 • Kvitto på betald ansökningsavgift.
 • Registreringsbevis från Bolagsverket för bolag eller enskild firma. Beviset får inte vara äldre än tre månader.
 • Personbevis, där registreringsbevis inte finns, till exempel då sökande är en förening.
 • Uppgifter om ägarförhållande. Personnummerutdrag avseende personer med betydande inflytande i sökandebolaget från Bolagsverket. Utdraget ska ange vilka aktiebolag och handelsbolag personerna ingår i och har varit verksamma i.
 • Uppgift om bolagsandelar och aktiefördelning samt beskrivning av vilka funktioner olika personer ska ha i verksamheten.
 • Skuldfrihetsintyg från kronofogdemyndighet om aktualitet avseende utsökning eller betalningsföreläggande. Intyget ska avse sökandebolaget, personer med betydande inflytande i bolaget, samt andra bolag dessa personer ingår i, enligt personnummerutdrag ovan.
 • Kopia av skatte- och avgiftsanmälan avseende F-skatt, registrering för mervärdesskatt samt som arbetsgivare.
 • Kopia av registrering av livsmedelsanläggning. Registreringen ska vara utställd på det bolag som söker tillstånd.
 • Kopia av hyreskontrakt, köpekontrakt eller arrendeavtal.
 • Redogörelse över finansiering av köp och eventuell ombyggnad av restaurangen. Köpehandlingar, lånehandlingar, bankuttag och liknande ska bifogas.
 • Budget för första årets drift. Av budgeten ska framgå intäkter, kostnader och resultat på årsbasis.
 • Beskrivning av verksamhetens inriktning, dag och kvällstid. Beskrivningen ska exempelvis ange öppettider, åldersgräns, huvudsaklig målgrupp, matutbud, underhållning, dans och spel.
 • Vidimerade intyg om branscherfarenhet, arbetsbetyg och meritförteckning eller intyg kunskapsprov.
 • Tillsynsprotokoll med svarskort från räddningstjänsten i Höör.
 • Anmälan serveringsansvariga personer.
 • Ritning över serveringslokalen med markerad serveringsyta, eventuell uteservering.
 • Matsedel med prisuppgift på mat och dryck.
 • Beräknad omsättning av alkoholdryck.
 • Tillstånd att använda offentlig mark, gäller vid uteservering.
 • Typgodkännande av tält.

Vad kostar ett serveringstillstånd?

Aktuella avgifter finns på Avgifter och taxor.

Hur man överklagar till Förvaltningsrätten

Om du är missnöjd med kommunens beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten. I brevet ska du:

 • tala om vilka beslut du överklagar, till exempel genom att ange ärendets nummer (diarienumret).
 • redogöra för dels varför du menar att socialnämndens beslut är felaktigt, dels hur du anser att beslutet ska ändras.

Du undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger postadress och telefonnummer. Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt, så bör du skicka med det. Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig.

Observera!
Brevet ska lämnas eller skickas till tillstånds- och tillsynsnämnden och inte till Förvaltningsrätten. Den ordningen har kommit till främst för att snabba upp handläggningen. Tillstånds- och tillsynsnämnden kan nämligen då, samtidigt med ditt överklagande, sända sina handlingar till Förvaltningsrätten, som kommer att behöva ha tillgång till dem. Tillstånds- och tillsynsnämnden måste ha fått ditt brev inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet annars kan ditt överklagande inte tas upp. Behöver du veta mer om hur du ska gå tillväga, kontakta miljöenheten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.