Tegeldammarna-Lergravarna

Tegeldammarna-Lergravarna är ett kommunalt naturreservat i Höörs kommun. Reservatet omfattar den gamla lertäkt som förr tillhörde Gunnarps bruk. Idag består reservatet till största delen av fuktig skogsmark med ett stort inslag av död ved och ett rikt fågel- och insektsliv.

Välkommen till Tegeldammarna -Lergravarna

Här kan du uppleva lummig lövskog, frodiga gräsmarker och stilla dammar. I skogen trivs lundväxter som skogsknipprot, myskmadra och kransrams tack vare den näringsrika jorden. På våren är blomningen överdådig, med bland annat vitsippor, gulsippor och tandrot. Då syns också svampen scharlakans­vårskål, som växer på nedfallna pinnar. Eftersom skogen inte brukats på länge finns det gott om död ved, vilket gynnar den biologiska mångfalden. Många fågelarter finns också i reservatet, till exempel kungsfiskare, gärdsmyg och smådopping. Har du tur kan du få se den vackra trollsländan blågrön mosaikslända.

Leran blev till tegel

Reservatet ligger på mark som under äldre tid varit jordbruksmark. Men i mitten av 1800-talet började man bryta lera här, för att använda som råvara i tegeltillverkningen på Gunnarps tegelbruk. Det är en kalkrik lera från istiden, som gav ett vackert tegel av mycket god kvalitet. Lertäkten började i den södra delen av reservatet och fortsatte efterhand norrut. Täkten i den norra delen pågick tills tegelbruket brann ner 1958, men de södra delarna hade lämnats till naturlig utveckling långt tidigare. Spår av lertäkten kan ses på många håll i reservatet, framför allt i form av gropar och kullar.

Att göra

I reservatet finns en markerad vandringsslinga som är cirka 1,2 kilometer. Stigen är delvis kuperad och ojämn och kan vara lerig. Den går genom fuktig lövskog och över öppen mark.

Kartbild över naturreservatet.

Klicka på bilden för att se den större.

Hitta hit

Ta tåget till Tjörnarp och promenera hit på den markerade tegelbruksrundan. Avståndet är knappt två kilometer.

Adressen är Tegelbruksvägen 608.

Om naturreservatet

Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla de höga naturvärdena, samtidigt som rekreation och naturpedagogik möjliggörs.

Reservatet avsattes 1999, är drygt 12 hektar stort samt förvaltas och ägs av Höörs kommun.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar gäller förbud att

  1. gräva, borra eller på annat sätt skada block, levande eller döda träd och buskar
  2. skada eller rubba stengärdsgårdar
  3. plocka eller gräva upp växter
  4. avsiktligt störa djurlivet
  5. tälta
  6. göra upp eld
  7. medföra ej kopplad hund
  8. på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller motsvarande
  9. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
  10. rida

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.