Resor och inneboende

Resekort kan du ansöka om när du har mer än 6 kilometer resväg till din gymnasieskola.

Med hjälp av vår e-tjänst kan du ansöka om resekort för dagliga resor mellan bostad och skola. Du som elev måste vara myndig och ha tillgång till BankID för att kunna genomföra ansökan. Är du inte myndig är det vårdnadshavare som ansöker om ditt resekort med hjälp av BankID.
Har du inte BankID kan du ansöka genom att fylla i en blankett istället.

Villkor för resekort

För att få resekort måste du uppfylla följande grundvillkor:

  • Du ska genomgå utbildning vid gymnasieskolan
  • Du ska ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen eller barnbidrag
  • Din dagliga färdväg mellan din folkbokföringsadress och skolan ska vara minst 6 kilometer
  • Du får inte ha inackorderingstillägg, utbildningsbidrag eller lärlingslön
  • Du får kortet om du är född år 2004 eller är yngre

Resekortet gäller från och med den 3 augusti 2023 till och med den 14 juni 2024. Det kommer att vara giltigt dygnet runt måndag – fredag under hela läsåret.

Om du flyttar, avbryter eller inte påbörjar din utbildning uppfyller du inte längre villkoren för resebidrag och ditt resekort blir ogiltigt. Flyttar du till annan kommun behöver du göra en ny ansökan till den kommunen.

För dig som börjar årskurs 1 höstterminen 2024

När blivit godkänd skickas dina personuppgifter vidare till Skånetrafiken som sedan skickar hem ett skolresekort till dig, cirka en vecka innan skolstarten på hösten. För att säkerställa att du får hem ditt resekort i tid och innan skolstart behöver du ha lämnat in din ansökan före den 21 juli 2024.
Under terminstid skickas kort hem löpande till den som ansökt.

För dig som börjar årskurs 2 och årskurs 3 höstterminen 2024

Du behöver göra en ny ansökan inför varje nytt läsår. När ansökan blivit godkänd skickas dina personuppgifter vidare till Skånetrafiken. Ditt nuvarande resekort kommer då att förlängas innan skolstarten i höst. Du kommer alltså inte att få ett nytt resekort hemskickat utan en ny reseperiod laddas upp på ditt befintliga kort. För att säkerställa att en ny reseperiod laddas upp på ditt befintliga kort innan skolstart augusti 2024 behöver du ha lämnat in din ansökan senast den 16 juni 2024.

Borttappat resekort

Har du tappat bort ditt resekort är du välkommen att köpa ett nytt hos Medborgarcenter på Kommunhuset, Södergatan 28 i Höör. Ta med dig giltig legitimation. Kortet kostar 100 kronor som du betalar med swish. Kommunen ersätter inte egna utlägg i väntan på nytt kort.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg kan beviljas om du på grund av besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten och är förstahandsmottagen på kommunal gymnasieutbildning. Bidraget erbjuds även de elever som är inskrivna på gymnasieskola i Sverige men som studerar utomlands en termin. Ansök om inackorderingstillägg.

Elevresor i anpassad gymnasieskola och gymnasieskolan

Elever i anpassad gymnasieskola med offentlig huvudman har (enligt skollagen SFS 2010:800) rätt till kostnadsfri skolskjuts från elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till:

  • färdvägens längd
  • trafikförhållanden
  • elevens funktionsnedsättning
  • någon annan särskild omständighet
  • antingen med Skånetrafikens skolbiljett eller, av särskilda skäl, med taxi.

Ansökan om skolskjuts till gymnasiesärskola görs via e-tjänst på kommunens hemsida och bedömning görs i varje enskilt fall. Ansök om skolskjuts.

Elever med funktionsnedsättning i gymnasieskola

Elever inom gymnasieskola har inte rätt till skolskjuts eller växelvis transport utan endast till bidrag för elevresor. Funktionshindrade elever inom gymnasieskolan kan i vissa fall söka färdtjänst. Med färdtjänst avses särskilt anordnade transporter för personer med funktionsnedsättning, som inte tillhör gymnasiesärskolan.

Enligt 7§ lagen (1997:736) om färdtjänst ska tillstånd till färdtjänst kunna sökas av de som på grund av funktionsnedsättning, som inte är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Vid ansökan om Färdtjänst, rekommenderar vi er att skicka in ansökan i god tid till Skånetrafiken. Ansök om färdtjänst

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.