Farligt avfall

Alla företag och verksamheter som producerar och hanterar farligt avfall ska löpande föra anteckningar och rapportera detta till Naturvårdsverkets avfallsregister. Farligt avfall kan vara allt från kasserade lysrör till lösningsmedel och färgrester.

Farligt avfall är enkelt uttryckt avfall som innehåller ämnen som är farliga för människors hälsa och miljön. Nästa alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel spillolja, lösningsmedel, bly- och kadmiumbatterier och bekämpningsmedel. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det till exempel kan vara frätande, giftigt för människor och miljön eller cancerogent.

Nytt system för rapportering av farligt avfall

Från och med den 1 november 2020 ska alla yrkesmässiga verksamheter som hanterar eller producerar farligt avfall (alltså verksamheter där farligt avfall uppkommer) rapportera in uppgifter om avfallet till Naturvårdsverkets avfallsregister.

  1. Anteckna uppgifter löpande

    Sedan tidigare finns anteckningsskyldigheten i avfallsförordningen som innebär att alla yrkesmässiga verksamheter som hanterar eller producerar farligt avfall är skyldiga att föra anteckningar om avfallet. Det nya rapporteringskravet ersätter inte anteckningsskyldigheten.

  2. Rapportera senast två dagar efter anteckning

    Uppgifter om det farliga avfallet ska antecknas innan det transporteras bort från verksamheten. Du ska sedan rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet senast två dagar efter att anteckningen är gjord. De uppgifter som ska rapporteras (naturvardsverket.se) beror på vad för typ av verksamhet du har.

  3. Rapportera med e-tjänst eller API

    Alla verksamheter kan lämna uppgifter via e-tjänst Rapportera till avfallsregistret (naturvardsverket.se) med hjälp av e-legitimation. För att underlätta rapporteringen är det bra att ta reda på sin verksamhets vanligaste avfallstyper med avfallskoder (naturvardsverket.se). Första gången du rapporterar kommer det sannolikt att ta lite tid, men spara koderna och uppgifterna så går det lättare nästa gång. Det är viktigt att avfallskoden blir rätt eftersom det avgör att avfallet tas om hand på rätt sätt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.