Ny lag om estetiska behandlingar

Den 1 juli 2021 trädde en ny lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft. Det påverkar skönhetssalonger och andra så kallade hygieniska behandlingsverksamheter. 

De nya reglerna innebär bland annat att verksamheter som till exempel gör fillers i läppar ska anmäla sin verksamhet till statliga Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Det införs kompetenskrav för den som utför de estetiska injektionsbehandlingar: endast legitimerade läkare, tandläkare eller sjuksköterskor med specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp som till exempel botulinumtoxin och fillers. Verksamheter som gör injektionsbehandlingar men inte har personal som är legitimerade får från och med den 1 juli 2021 inte längre utföra injektionsbehandlingar.

Anmälningsplikt till kommunen utökas

Samtidigt utökas anmälningsplikten till kommunen för övriga hygieniska behandlingsverksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Detta innebär att anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg som tidigare inte bedömts omfattas av anmälningsplikt på grund av att de inte ansetts kunna orsaka risk för blodburen smitta.

Krav på egenkontroll

Förutom de krav på kontroll av den egna verksamheten som finns i 26 kap. 19 § miljöbalken kommer för anmälningspliktiga verksamheter även kraven enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll att gälla. Det innebär att verksamhetens rutiner ska vara fastställda och dokumenterade. I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet preciseras vilka rutiner som bör finnas med i egenkontrollen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.