Skolhälsovård – Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska insatser är till för alla elever från förskoleklass till och med gymnasieskolan. All verksamhet är kostnadsfri. Alla behöver få sin hälsa uppmärksammad ibland.

Tyngdpunkten ligger på hälsofrämjande och förebyggande arbete samt viss gruppbaserad verksamhet. De hälsosamtal som skolsköterskan har med både elever och vårdnadshavare är mycket viktiga. Samtalen hålls för att kunna avgöra var de största behoven finns.

Mottagning

Eleven kan själv uppsöka skolsköterskans mottagning för att få råd och omvårdnad. Vi kan också erbjuda enskilda elever extra hälsokontroller vid behov.

Skolsköterskan fyller en viktig funktion som bevakare av elevernas arbetsmiljö. Skolläkaren har tidsbeställd mottagning på skolan. Ta kontakt med skolsköterskan om du önskar läkartid för ditt barn. Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att delta vid hälso- och läkarbesök.

Samarbete

Skolsköterskan och skolläkaren samarbetar med övrig skolpersonal i sådana frågor i skolan som rör barnets hälsa. Samarbete sker även med sjukvården.

Tystnadsplikt

Skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt.

Hälsoundersökningar

En del hälsoproblem är av det slaget att man inte själv upptäcker dem. Det gäller till exempel nedsatt syn och hörsel eller ryggsnedhet. Vid vissa åldrar sker därför hälsokontroller riktade mot sådana avvikelser.

Andra typer av hälsoproblem är redan kända genom Barnavårdscentralens kontroller och andra kontakter med sjukvården eller vad du som vårdnadshavare lagt märke till. Det kan till exempel gälla eksem, huvudvärksbesvär eller sömnproblem. Sådana problem vill vi också följa upp vid hälsoundersökningarna.

Hälsobesöken är frivilliga och du kan som vårdnadshavare tacka nej till undersökningarna. Före hälsobesöken i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7 skickar vi hem ett frågeformulär där vi efterfrågar olika uppgifter om elevens hälsa. Vill du som vårdnadshavare vara med vid hälsobesöken, kontakta ansvarig skolsköterska.

Vaccinationer

Årskurs 2: påfyllnadsdos mot påssjuka, mässling och röda hund
Årskurs 5: vaccin mot Humant Papillom Virus
Årskurs 8: påfyllnad difteri, stelkramp och kikhosta
Du får särskild information inför varje vaccinationstillfälle

Basprogram för hälsoundersökningar under grundskola och gymnasium:

Förskoleklass: Hälsosamtal, skriftlig hälsouppgift från vårdnadshavare. Kontroll av längd, vikt, syn och hörsel
Årskurs 2: Längd och viktkontroll
Årskurs 4: Hälsosamtal, skriftlig hälsouppgift från vårdnadshavare. Kontroll av längd, vikt, syn och rygg
Årskurs 5: Pubertetsundervisning
Årskurs 7: Hälsosamtal, skriftlig hälsouppgift från vårdnadshavare. Kontroll av längd, vikt, syn, hörsel, färgseende och rygg. Medicinsk SYO
Gymnasium år 1: Hälsosamtal

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.