Eget avlopp

Avloppsvatten innehåller föroreningar som orsakar övergödning i vattendrag, sjöar och kustvatten. Avloppsvatten innehåller även bakterier och smittämnen som kan förstöra vattenbrunnar.

Har du en fastighet som inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet är det ditt ansvar att se till att avloppsvatten som släpps ut från fastigheten genomgår tillräcklig rening.

Miljöenheten bedriver tillsyn på de enskilda avloppen i Höörs kommun. Det innebär att vi kontrollerar anläggningarna och ser till så att de uppfyller kraven till skydd för människors hälsa och miljön.

Gå gärna in på Avloppsguiden för att hitta mer information om enskilda avlopp och olika tekniklösningar.

Anlägga nytt avlopp

Att anlägga enskilt avlopp med ansluten vattentoalett kräver tillstånd från Tillstånds- och tillsynsnämnden. Avloppsanläggningar utan vattentoalett kräver anmälan.

Vilken typ av anläggning som är lämplig beror på förutsättningarna på platsen, exempelvis hur markprofilen ser ut och närhet till sjöar, vattendrag och vattentäkter.  Därför genomför miljöenheten alltid ett platsbesök i samband med att du ska söka tillstånd.

Innan du skickar in din ansökan måste du i de flesta fall göra en undersökning av markförhållanden och grundvattennivå. Du måste även ta reda på var närliggande vattentäkter är belägna. Detta ska redovisas i ansökan.

För handläggning av tillståndsansökan tar vi ut en avgift enligt gällande taxa, se Taxor och avgifter.

Tillsyn av enskilda avlopp

Alla avloppsanläggningar har begränsad livslängd och kräver skötsel för att fungera som avsett. Miljöenheten gör kontroller på enskilda avlopp för att säkerställa att det avloppsvatten som släpps ut genomgår tillräcklig rening.

Du som fastighetsägare kontaktas via brev när det är dags för din fastighet att genomgå tillsyn. Du får då möjlighet att själv bedöma statusen på ditt avlopp med hjälp av en enkel checklista. Om du själv kommer fram till att anläggningen inte lever upp till gällande krav har du möjlighet att söka tillstånd för ett nytt avlopp inom en viss tid. Du slipper då det inplanerade tillsynsbesöket och den tillkommande avgiften.

I annat fall, om du bedömer att ditt avlopp är godkänt eller är osäker på avloppets status, bokar du en tid för tillsynsbesök. Inspektören kommer då ut och tittar på anläggningen.

Tillsynsbesöket är förenat med en handläggningsavgift enligt kommunens taxa.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.