Dricksvatten från egen brunn

Vi i Sverige har en god tillgång och en bra kvalitet på råvatten och dricksvatten. Men dåliga tekniska lösningar och konstruktioner kan innebära en risk för ohälsa. De flesta får sitt vatten genom kommunala anläggningar, men drygt en miljon människor i Sverige har egen brunn i sitt permanentboende. Lika många har det i sitt fritidshus.

Använder du dricksvatten från en egen brunn är det ditt eget ansvar att kontrollera vattnet regelbundet och se över brunnskonstruktionen. Livsmedelsverket rekommenderar att vattnet kontrolleras cirka vart tredje år.

Anlita ett ackrediterat laboratorium

När du kontrollerar dricksvattnet och tar ett vattenprov ska du alltid anlita ett ackrediterat laboratorieföretag. En lista över ackrediterade laboratorium går att hitta på ackrediteringsorganet Swedacs hemsida. 

Lämna vattenprovet hos kommunen?

Om du väljer att anlita Eurofins som laboratorium så finns möjligheten att lämna ditt analyspaket på tisdagar mellan klockan 9 och 12 i kommunens reception, då vi har hämtning av prover. Observera att detta bara gäller beställning via Eurofins samt att avvikelser kan förekomma vid helgdagar. Se Medborgarcenters särskilda öppettider vid helger.

Tolka analysen av provet

Information om tolkning av analysresultaten kan du få på laboratorieföretagets hemsida. Du kan också hitta information på Livsmedelsverkets hemsida. Du kan ringa kommunens miljöenhet för hjälp att tyda resultatet. Miljöenheten kan däremot inte ge råd om hur du bör göra för att förbättra vattenkvaliteten vid tjänligt med anmärkning eller otjänligt analysresultat.

Hyr du en bostad är det fastighetsägarens ansvar att vattnet går att dricka och använda.

Vanliga problem

Ofta har grävda brunnar sämre mikrobiologisk kvalitet än borrade brunnar. Avloppsvatten och näringsämnen från jordbruksmark kan skapa problem med övergödning i sjöar, med kan också påverka grävda brunnar.

Vanliga problem med vatten från egen brunn

Bakterier

Ett problem som är vanligast i grävda brunnar. Problemet beror nästan alltid på att brunnskonstruktionen inte är tät så att ytligt grundvatten läcker in i brunnen. Kontrollera att brunnskonstruktionen med lock och rörgenomföringar är tät och att brunnskanten är upphöjd med avrinning ifrån brunnen, att det inte finns något djur som möss eller grodor som kan ha förvillat sig ner i brunnen. Lämplig åtgärd är att täta brunnen och ibland kan desinfektion vara nödvändig.

Nitrat

Förhöjda nitrathalter är vanligast i områden med mycket odlad mark. Hälsorisken är störst för spädbarn och vatten med förhöjd nitrathalt ska inte ges till barn under ett år. Kan åtgärdas med filter.

Lågt pH

”Surt” vatten, med lågt pH-värde, gör att vattnet fräter på ledningar som i sin tur kan ge förhöjda metallhalter som till exempel koppar (kan ibland ses som blå-gröna avlagringar i handfatet). Kan åtgärdas med filter.

Järn

Hög järnhalt ger ett gulaktigt vatten som ibland luktar lite illa. Hälsomässigt är det inga större problem men kan ge fula avlagringar på porslin. Åtgärdas med järnfilter.

Dricksvatten till små barn

Små barn har högre ämnesomsättning och relativt sett ett större näringsbehov än vuxna. Det innebär att barn äter och dricker mer per kilo kroppsvikt än vuxna. Det betyder också att om dricksvattnet innehåller någon form av förorening får barnet i sig förhållandevis mer. Barn är dessutom mer känsliga för vissa ämnen som kan finnas i vattnet. Om barn ska dricka av vattnet eller om anläggningen försörjer fler än två hushåll med dricksvatten bör du ta vattenprov minst en gång per år.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.