Kommunalt vatten och avlopp till Jularp och Sjunnerup

Fastigheter i Jularp och Sjunnerup ansluts till det kommunala vatten- och avloppssystemet. Detta görs för att skapa hållbara lösningar för rent vatten och fungerande avlopp för de boende i området.

Kommunen är enligt lag skyldig att bygga ut vatten och avlopp till områden där det finns risk att hälsa eller miljö påverkas negativt.

Prioriteringen av vilka områden som vatten och avlopp ska byggas ut till görs genom noggranna kartläggningar.

Bland annat undersöks hur tätt bebyggelsen ligger och hur stor risken är för att närliggande vattendrag, grundvatten eller fastighetsägarnas egna dricksvattenbrunnar kan förorenas av näringsämnen och bakterier från de enskilda avloppen.

Många områden inte aktuella för utbyggnad

I Höörs kommun finns många områden som inte är aktuella för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, trots att det saknas där. Det beror på att kommunen har bedömt att de enskilda vatten- och avloppsanläggningarna i området inte medför risker kopplade till hälsa och miljö.

Men i de fall där kommunen har gjort en behovsbedömning som visar att det finns risker i området med de enskilda vatten- och avloppsanläggningarna – så som i fallet Jularp och Sjunnerup – kan en kommun inte strunta i att göra en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. För då riskerar kommunen föreläggande från Länsstyrelsen.

Lång process

År 2013 undersökte Länsstyrelsen vilka områden i Höörs kommun som har behov av kommunalt vatten och spillvatten. De kom då fram till att Jularp och Sjunnerup är så kallade ”prio 1-områden” där det finns problem med kvalitet och tillgång på dricksvatten, men också enskilda avloppsanläggningar som orsakar utsläpp som riskerar att påverka miljön eller människors hälsa negativt.

Länsstyrelsens bedömning innebär att Höörs kommun måste åtgärda problemen i området genom att se till att det finns hållbara lösningar för rent vatten och en fungerande spillvattenhantering för alla.

Som en konsekvens av Länsstyrelsens bedömning och av en kommunal behovsbedömning för området i form av en GIS-analys som bekräftade riskerna, beslutade kommunfullmäktige i Höörs kommun år 2021 att kommunalt vatten och spillvatten skulle byggas ut till Jularp och Sjunnerup.

Fastighetsägare i området informerades om den planerade utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp via brev år 2014, 2021 och 2023.

Vilka kostnader medför utbyggnaden?

Alla fastighetsägare inom ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp behöver betala anläggningsavgiften (kostnaden för anslutning till kommunalt vatten och avlopp) men kostnaden för anslutningen varierar. På Mittskåne vattens webbplats kan fastighetsägare beräkna sin anläggningsavgift.

Undantag för anslutning till dricksvatten kan göras för de fastigheter som har eget vatten med tillräckligt hög kvalitet, då behöver inte fastighetsägaren betala anläggningsavgiften för dricksvatten. Men skyldigheten att betala för anslutning till kommunalt avlopp kvarstår.

Nyligen informerade Mittskåne Vatten berörda fastighetsägare via brev om den kommande faktureringen, sex månader innan fakturorna kommer att skickas ut. När fakturorna väl skickas ut har fastighetsägare 30 dagar på sig att betala, om de inte ansöker om och blir beviljade delbetalning.

Avgifterna som fastighetsägare betalar för vatten och avlopp bygger på självkostnadsprincipen. Kommunen får inte gå med vinst och tar bara ut de avgifter som är nödvändiga för att täcka kostnaderna.

Möjlighet till delbetalning

Fastighetsägare som saknar möjlighet till annan finansiering kan ansöka om delbetalning av anläggningsavgiften så snart de fått fakturan.

Mittskåne Vatten prövar bara ansökan om delbetalning om annan finansiering inte är möjlig. När fastighetsägaren har visat att hen inte kan få ett banklån för anslutningsavgiften, görs en prövning av ansökan där kommunen bedömer om fastighetsägaren kan uppvisa en betryggande säkerhet (så som pantbrev i fastigheten eller borgen).

Ansökningar om delbetalning utan säkerhet kan inte beviljas, eftersom VA-verksamheten är ett taxekollektiv. Redan anslutna fastighetsägare skulle annars riskera att få betala för dem som eventuellt inte klarar eller sköter sina betalningar.

För mer information om delbetalning eller generella frågor om utbyggnaden, kontakta Mittskåne Vattens kundservice.

Mer information

Mer information om utbyggnaden i Jularp och Sjunnerup finns på Mittskåne vattens webbplats.

Frågor och svar om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på Mittskåne vattens webbplats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.