Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Miljöfarlig verksamhet

Du som är företagare har ansvar för att din verksamhet inte skadar omgivningen genom utsläpp till mark, luft och vatten. I Höörs kommun är det tillstånds- och tillsynsnämnden som är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken.

Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter. Miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalkens definition är bland annat sådana som ger upphov till farligt avfall eller släpper ut avloppsvatten, fasta ämnen eller gas. Även användning av byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till störningar för omgivningen i form av buller, skakningar, ljus eller liknande är exempel på miljöfarliga verksamheter.

Det innebär att tillverkningsindustrier, verkstadsindustrier, fordonsverkstäder, lantbruk med mera räknas som miljöfarliga verksamheter, men även enskilda avloppsanläggningar och förvaring av diesel- eller eldningsolja i cisterner är exempel på miljöfarliga verksamheter.

Anmälningsplikt och tillstånd

Vissa verksamheter är anmälningspliktiga, det vill säga det krävs en anmälan till tillstånds- och tillsynsnämnden innan verksamheten startas. Exempel på sådana verksamheter är uppläggning av avfall, jordbruksverksamhet med mer än 100 djurenheter, hantering av vissa kemikalier med mera. En anmälan ska göras i god tid innan verksamheten ska starta. Om du sätter igång verksamheten innan anmälan gjorts, kan du åtalas för otillåten miljöverksamhet.

Större verksamheter är tillståndspliktiga. Tillstånd ska sökas hos länsstyrelsen eller miljödomstolen.

Egenkontroll

Du som verksamhetsutövare har ansvar att ha egenkontroll enligt miljöbalken. Kunskap om verksamheten och vilka effekter den kan ha på miljön är en grundpelare för att kunna göra vad som krävs för att minska påverkan från verksamheten.

Förorenad mark

Om du upptäcker en förorening på din fastighet eller när du utför ett arbete på en fastighet som är förorenad ska du genast anmäla det till tillstånds- och tillsynsnämnden. Innan du får göra något för att minska föroreningen ska du också anmäla vad du tänkt göra till tillstånds- och tillsynsnämnden.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.