Ny badplats vid Tjörnarpssjön?

Badplatsen vid Tjörnarpssjön har diskuterats under en lång tid. Samhällsbyggnadssektor har nu utrett två alternativ - behålla den befintliga kommunala badplatsen invid järnvägen eller etablera en ny badplats i Kyrkviken.

Kommuninvånarna hade möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av badplatsen. Under hösten 2021 gick det att svara på en enkät i två versioner om badplatsen i Tjörnarp. I den första versionen fick vi 51 enkätsvar och i den andra 112. Sammanfattningsvis ville ungefär hälften av de som svarade på enkäterna utveckla en ny badplats och hälften ville rusta upp befintlig badplats. Politiskt beslut om badplats vid Tjörnarpssjön kommer att fattas under 2022 som en del av Utvecklingsplanen för Tjörnarp.

Bakgrund

Höörs kommun utvecklar just nu fyra badplatser i kommunen genom att investera i bland annat parkeringsmöjligheter, badutrustning och rastplatser. Vid Tjörnarpssjön finns sedan länge tankar på en ny badplats i Kyrkviken och inför investeringen har samhällsbyggnadssektor därför tittat närmare på vilka möjligheter som finns att genomföra satsningen vid befintlig badplats respektive på en ny plats.

Vilka möjligheter finns vid befintlig badplats?

Den befintliga badplatsen är idag en uppskattad mötesplats nära byn, men många upplever också trafikbullret från järnvägen som störande. För kommunen är det ett bekymmer att badplatsen saknar en angöringsväg för driftfordon och räddningstjänst. Det finns inte utrymme att bredda vägen till badplatsen utan att göra utfyllnader i sjön. Samhällsbyggnadssektors slutsats är att det saknas förutsättningar att utveckla badplatsen. Avgörande är att det inte går att anlägga en angöringsväg. Det är dock möjligt att genomföra en enklare uppfräschning och behålla den som kommunal badplats.

Vilka möjligheter finns vid Kyrkviken?

Vid Kyrkviken finns möjlighet att utveckla en attraktiv badplats i naturskön miljö. Inledande kontakter med länsstyrelsen och markägare tyder på att det är möjligt att anlägga en angöringsväg som är nödvändig både vid själva anläggningen av badplatsen, för den löpande driften och för att räddningstjänsten ska kunna ta sig dit. Kyrkviken ligger dock lite längre från byn än den befintliga badplatsen och särskilt för boende i södra delen av tätorten blir det längre väg till badplatsen.

Vad händer med den befintliga badplatsen om kommunen satsar på Kyrkviken?

Den befintliga badplatsen är för många den närmaste och kommunen vill gärna hitta en lösning för att det ska gå att bada där även i fortsättningen. Kommunen välkomnar därför föreningar eller liknande att ta över underhållet av den befintliga badplatsen.

Upprustning och utveckling av fyra badplatser i Höörs kommun

För att kunna möta ett ökat intresse att bada vid Höörs badplatser kommer kommunen satsa extra mycket på upprustning och utveckling vid fyra av badplatserna under de närmaste fyra åren. De badplatser som ingår i projektet, förutom Tjörnarp, är badplatserna i Gamla Bo, Sätofta, Vaxsjön. Läs mer på sidan Upprustning och utveckling av badplatser i Höörs kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.