Översiktsplan för Höörs kommun

Översiktsplanen presenterar lämpliga områden för utbyggnad av bostäder och verksamheter samt utveckling av grönområden och kommunal service.

Planen prioriterar tätt och hållbart stadsbyggande och möjliggör för cirka 1500 nya bostäder i stationsnära läge genom nybyggnation och förtätning. Den visar på utvecklingsmöjligheter i byarna och möjligheten att tillgängliggöra och stärka kommunens natur och infrastruktur. Södra stambanan är kommunens livsnerv. Utveckling av järnvägskapaciteten är tillsammans med utbyggnad av cykelvägnätet centrala frågor för kommunens utveckling. Kommunfullmäktige antog översiktsplanen 20 juni 2018.

Översiktsplanens delar

Översiktsplanen består av utvecklingsdelen, hänsynsdelen och webbkarta. Dessutom finns en fördjupad plan för Ringsjöbandet.

Utvecklingsdelen

Utvecklingsdelen redogör för hur kommunen ser på vad som är lämplig markanvändning och ger vägledning för hur kommunen ska utvecklas fram till år 2035. Läs mer om utvecklingsdelen.

Hänsynsdelen

Hänsynsdelen redovisar vilka statliga, regionala, mellankommunala och kommunala intressen och hänsyn som Höörs kommun beaktar i sin planering av mark- och vattenområden. Läs mer om hänsynsdelen.

Webbkarta

Webbkartan är en digital karttjänst som visar översiktsplanens föreslagna markanvändning för hela kommunen. Här kan du också se skyddade områden och riksintressen. Vill du veta mer om kommunens vägledning för ett område kan du klicka på det i kartan för att få fram mer information. Besök webbkartan här.

Plan för Ringsjöbandet

Planen gäller Ringsjöns norra stränder samt Ormanäs, Stenskogen, Rörvik, Stanstorp, Nyby, Sätofta och Jägersbo. Den är antagen 2016 och är formellt en ändring av översiktsplanen. Planen justerades i samband med att ny översiktsplan antogs 2018 och är därför fortsatt aktuell. Läs mer om Plan för Ringsjöbandet.

Avvägningar under planarbetet

Höörs kommun tog emot många synpunkter under samråd och utställning av planförslag. Resultatet av detta kan du läsa i samrådsredogörelsen och i granskningsutlåtandet. I den särskilda sammanställningen av miljöaspekter kan du läsa miljöbedömningen av planen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.