Solenergi och solceller

Solen kan skapa energi till våra hus. Solstrålning kan både omvandlas till varmvatten med hjälp av solfångare eller till el med solceller.

Från och med 1 augusti 2018 kan solcellspaneler och solfångare installeras utan vare sig bygglov eller anmälan, om förutsättningarna nedan uppfylls. Om förutsättningarna inte uppfylls behöver du göra en bygglovsansökan eller anmälan till tillstånds- och tillsynsnämnden.

Solceller

Solceller omvandlar solens strålar till elektricitet som antingen används direkt i byggnaden eller matas ut på elnätet. Solceller kan placeras på ett hustak, men även på mark, plank, husvägg eller balkongsidor.

De flesta tak klarar belastningen av en solcellsanläggning men det är alltid viktigt att kontrollera detta. Ett oskuggat tak i söderläge ger bäst förutsättningar för en anläggning.

Solelportalen – oberoende information om solceller på Energimyndighetens hemsida.

Solkarta

Solkartan är ett webbaserat hjälpmedel för att beräkna solpotentialen för en fastighets hustak. Solkartan är ett redskap för små som stora fastighetsägare i Höörs kommun som funderar på om fastigheten är lämplig för installation av solceller.

Solvärme

Med hjälp av solfångare omvandlas solens energi till varmvatten och för detta krävs möjlighet att ackumulera värmen i varmvattenberedare eller ackumulatortankar.

Solfångare kan klara att värma hälften av årets varmvattenbehov hos en familj eller ungefär 30 procent av husets totala behov av värme och varmvatten.

Solfångare är ett mycket bra komplement för den som värmer sitt hus med ved eller pellets. I ett eluppvärmt hus kan solfångare värma husets varmvatten.

Förutsättningar

Nedan följer de förutsättningar som ska vara uppfyllda för att du ska kunna installera solcellspaneler eller solfångare utan vare sig bygglov eller anmälan:

Observera att även åtgärder som inte behöver lov eller kräver anmälan ska uppfylla krav på anpassning till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan enligt plan- och bygglagen. Bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas och ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tas tillvara.

Förutom anpassnings- och utformningskraven är det byggherren som ansvarar för att gällande bestämmelser följs och att installationen sker på ett korrekt sätt med hänsyn till byggnadens förutsättningar. Anläggningar på befintlig mark som inte överstiger 1,2 meter i höjd kräver varken bygglov eller anmälan.

Anmälan

Det behövs en anmälan om byggnadens bärande konstruktion berörs eller om installationen avsevärt påverkar brandskyddet i byggnaden. Anmälan ska innehålla en ansökan om anmälningspliktig åtgärd samt ritningar, kontrollplan och tekniska handlingar.

När inlämnade handlingar bedöms godtagbara och bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) och Boverkets byggregler (BBR) är uppfyllda ges startbesked. Om åtgärden inte följer detaljplan eller sker på fastighet som inte är undantagen kan en anmälan komma att behandlas som ett bygglov och i vissa fall även politiskt. Om åtgärden innebär att befintlig byggnads form inte följs betraktas den som en påbyggnad och är som utgångspunkt bygglovspliktig.

Är du osäker så kontakta byggenheten.

Bidrag och stöd

Skatteverket har uppdaterad information om ROT-avdraget och förändringar som kan införas 1 januari 2021. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Energirådgivning

Om du vill veta mer om solenergi kontakta gärna kommunens Energi- och klimatrådgivare för kostnadsfri och opartisk rådgivning. Rådgivningen vänder sig både till privatpersoner, företag och organisationer och sker i samarbete med Hörby och Sjöbo kommuner.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.