Vindkraft

Vindkraft är en förnybar energikälla och är en viktig del i arbetet med att få in en större andel förnybar el i det svenska elsystemet. Vindkraften bidrar till en bättre miljö globalt, men kan påverka delar av närmiljön negativt.

Utbyggnaden av vindkraft styrs av lagar och regler. Kommunen har hand om bygglovsprövning medan miljötillstånd söks hos länsstyrelsen när det gäller:

  • två eller fler vindkraftverk som är högre än 150 meter
  • sju eller fler verk som är högre än 120 meter.

Bygglov för vindkraftverk krävs om:

  • det är högre än 20 meter över markytan
  • avståndet till gränsen är mindre än kraftverkets höjd över marken
  • vindkraftverket monteras fast på en byggnad
  • diametern på vindturbinen är större än tre meter

Vindkraftverk som inte kräver bygglov

Du behöver inte ansöka om bygglov för så kallade miniverk eller gårdsverk, om de har en totalhöjd på maximalt 20 meter och om storleken på vindturbinen är tre meter eller mindre. Verket får inte vara monterat på byggnad och avståndet till fastighetsgräns måste vara minst verkets totalhöjd.

Bygglov krävs dock inte för vindkraftverk som omfattas av tillstånd enligt miljöbalken.

Även om det gäller ett mindre projekt kan man ansöka om frivilligt miljötillstånd hos länsstyrelsen. Det kan vara bra att ansöka om det frivilliga tillståndet för att säkra att inga förhinder, på grund av exempelvis fornlämningar, uppstår senare i byggprocessen. Läs mer på Vindlov.se.

Påverkar omgivningen

Både natur och människor kan påverkas där vindkraftverken byggs. Rörliga skuggor från vindkraftverken kan störa närboende när solen står lågt och verken låter när de är i drift. Utsikten kan också förändras om vindkraft byggs och på kvällen kan man se den blinkande hinderbelysningen från verken mot den mörka himlen. I naturen vet vi att fåglar och fladdermöss kan skadas om de krockar med vindkraftverken. Allt det här ska undersökas innan några verk får byggas.

Miljöbalken och vindkraftverk

Anmälningsplikt enligt miljöbalken gäller för:

  • vindkraftverk som är högre än 50 meter,
  • två eller fler vindkraftverk som står tillsammans,
  • varje tillkommande verk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk.

Anmälningspliktiga vindkraftverk anmäls hos kommunen och kommunen ska i lämplig omfattning handlägga anmälan tillsammans med ett bygglovsärende. Medför verksamheten betydande miljöpåverkan ska kommunen förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.

Om verket ska byggas inom område med restriktioner enligt annan lagstiftning, ska ärendet först prövas i dessa avseenden. De lagar som påverkar möjligheten att etablera vindkraftverk är bland annat plan- och bygglagen, miljöbalkenfornminneslagen med flera.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.