Lantbruk och hästgårdar

Kommunen och länsstyrelsen har delat upp ansvaret kring lantbruk och hästgårdar. Miljöenheten har tillsyn över miljö- och hälsoskyddsdelen medan länsstyrelsen ansvarar för djurskyddstillsynen.

Tillstånds- och anmälningsplikt

Tillstånds- och anmälningsplikt styrs av andra kapitlet, om jordbruk, i miljöprövningsförordningen.

Innan du startar upp en lantbruksverksamhet, med fler än 100 djurenheter, eller utökar en redan befintlig ska du anmäla det till kommunen. Kommunen behöver få din anmälan i god tid, minst sex veckor före du planerar att börja med din verksamhet.

Tillstånd för verksamheten söker du hos länsstyrelsen. Gränsen för när det krävs särskild tillståndsprövning varierar beroende på djurslag.

Miljötillsyn

Det är miljöenheten på kommunen som är tillsynsmyndighet för din verksamhet.

Alla verksamheter har samma skyldighet att följa miljöbalken och de förordningar och föreskrifter som berör verksamheten. I samband med miljötillsynen kontrollerar vi:

  • Kemiska bekämpningsmedel
  • Växtnäring
  • Lagringsutrymme och journal för stallgödsel
  • Avfallshantering
  • Diesellagring

Djurskydd

Länsstyrelsen ansvarar för djurskydd och gör tillsyn av din djurhållning.

Djurstall

Ska du bygga om eller bygga nytt stall ska du kontakta länsstyrelsen för eventuell förprövning. Det är omfattningen av byggnaden som avgör om du behöver ansöka om förprövning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.