Riksintressen

Länsstyrelsen har redogjort för vilka områden av riksintresse som gäller för Höörs kommun. Riksintressen finns inom områdena yrkesfiske, naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv, totalförsvar, vägar och järnvägar.

Höörs kommun har flera områden som klassas som riksintressen. I dessa områden råder begränsningar i vad för åtgärder som får göras i området. Du får inte göra ett ingrepp som gör så att riksintresset blir märkbart skadat.

Natura 2000

I Höörs kommun finns fyra Natura 2000-områden. Dessa räknas som riksintressen.

 • Rövarekulan – Med en stor andel död ved finns gynnsamma förutsättningar för många rödlistade växt- och djurarter. I den meandrande bäcken förekommer Natura 2000-arten tjockskalig målarmussla.
 • Klintaskogen – Området innehåller bokskog av örtrik typ, ek-avenbokskog av buskstjärnblomma-typ och alluviala lövskogar som tidvis är översvämmade.
 • Allarps bjär – Området omfattar huvuddelen av naturreservatet med samma namn och utgörs av vulkanrestberg, basaltkupp med en örtrik flora. Skogen utgörs huvudsakligen av ädellövskog med bok, ek, avenbok, ask och lind.
 • Bjäret – Ädellövskogsområdet där berggrunden består av basalt med skog av varierande åldersstruktur som gynnat den biologiska mångfalden med flera sällsynta och hotade arter.

Naturvården

Utöver de fyra Natura 2000-områdena har Höör ytterligare 14 områden som klassas som riksintressen för naturvården.

 • Linderödsåsen – odlingslandskap
 • Hjällaröd – topogent kärr
 • Allarp-Äsperöd – platåformigt välvd mosse
 • Dagstorp – svagt välvd mosse
 • Svenstorps mosse
 • Ella
 • Fulltofta – del av Häggenäsudden
 • Stanstorpsgraven – geovetenskap
 • Rugerup-Kråkeboområdet – geovetenskap
 • Lillö – geovetenskap
 • Klinta – geovetenskap
 • Rönne å – dalgång och Ageröds mosse
 • Syrkhultamossen och Svalemosse – svagt välvd mosse och sumpskog
 • Bråån – geovetenskap, naturbetesmark, ädellövskog och vattendrag
 • Pinedalen – geovetenskap och ädellövskog

Kulturmiljövården och friluftsliv

Det finns två områden i Höör som har angetts som riksintressanta för kulturmiljövården:

 • Bosjökloster-Stockamöllan – Riksintresset sträcker sig från Bosjökloster slottsmiljö i en västlig dragning utmed Västra Ringsjöns
  norra stränder till mossmarkerna vid Ageröd-Rönneholm
 • Fulltofta – Häggenäsudden

Det finns även ett riksintresse för friluftsliv:

 • Frostavallsområdet – Området med riksintresse är koncentrerat till Frostavallen och Skånes Djurpark med omgivningar samt området kring Ringsjöarna.

Yrkesfiske

Ringsjön ska skyddas så att uppväxtmöjligheterna för vissa fiskslag inte skadas. Fiskevårdsförbundet anses vara ett tillräckligt instrument för att ta tillvara riksintresset. Ett komplement är begränsning av tillförsel av näringsämnen.

Vägar och järnvägar

I riksintresseområdet för vägar ingår E22, väg 23 samt väg 13 Höör-Ystad.

Genom Höörs kommun i riktning norr – söder löper Södra Stambanan. Hänsyn ska tas till denna järnvägssträckningen vid förändring och exploatering i dess närområde.

Totalförsvar

Detta riksintresse är överordnat de andra. Efter som uppgifter i sammanhanget oftast är av hemlig art, tillgodoses riksintresset genom samråd i planfrågor och vid bygglovsprövning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.