Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är framtagna för att vara giftiga och påverkar inte bara den organism som ska bekämpas utan även andra växter och djur. De kan även vara skadliga för människan.

Som privatperson måste du följa vissa regler om du ska sprida kemiska bekämpningsmedel och som företagare måste du ha tillstånd. Är du hemmaföretagare med verksamhet i den egna bostaden krävs tillstånd för att få sprida bekämpningsmedel på genomsläppliga ytor där kunder vistas.

Regler för privatpersoner

Som privatperson får du bara använda godkända bekämpningsmedel som tillhör klass 3. Medel i klass 1 och 2 får bara användas yrkesmässigt.

Du måste hålla följande minsta skyddsavstånd vid spridning eller sprutning:

  • Två meter till öppna diken, dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar
  • Sex meter till sjöar och vattendrag
  • Tolv meter till dricksvattenbrunnar

Utspädning, blandning, påfyllning samt rengöring ska ske på lämpligt underlag och på minst 30 meters avstånd till brunnar och vattendrag. Lämpligt underlag är bevuxna ytor, till exempel en gräsmatta. Olämpliga underlag är grusytor och andra genomsläppliga ytor samt hårdgjorda ytor av till exempel asfalt eller betong.

Hushållen använder onödigt stora mängder

I hemträdgårdar och på tomtmark finns egentligen inget rimligt skäl att använda kemiska ogräsmedel. Ändå står de privata hushållen för en stor del av användningen.  År 2014 använde hushållen 604 ton ogräsmedel (verksam substans), att jämföra med lantbruket som använde 1410 ton. Rester av kemiska bekämpningsmedel går att hitta i nästan i alla sjöar och vattendrag i Sverige och även i många dricksvattenbrunnar. Undvik att använda kemiska medel, i synnerhet produkter som innehåller glyfosat.

Företagare

För att få sprida kemiska bekämpningsmedel på till exempel gårdsplaner och garageuppfarter, måste du som är företagare ha tillstånd. Det gäller för tryckerier, affärer, bilverkstäder och alla typer av företag. Det gäller även dig som till exempel har frisersalong i den egna bostaden. För sådana hemmaföretag gäller kravet för spridning på genomsläppliga ytor där kunder vistas.

Tillstånd söker du hos kommunen, genom att skicka in blanketten Ansökan – spridning av bekämpningsmedel.
För yrkesmässig spridning inom vattenskyddsområde ska du använda blanketten Ansökan – om tillstånd för yrkesmässig spridning.

Lantbrukare

För dig som är lantbrukare gäller samma regler som för andra företagare för spridning av kemiska bekämpningsmedel på till exempel tomt och gårdsplan. För spridning på jordbruksmark finns särskilda regler. För att få sprida kemiska bekämpningsmedel på jordbruksmark krävs utbildning och behörighet.

Godkända bekämpningsmedel

Alla godkända preparat får ett registreringsnummer som består av fyra siffror, till exempel: reg.nr. 4321. Det är Kemikalieinspektionen som godkänner kemiska bekämpningsmedel. Observera att kok- och vägsalt inte är godkända bekämpningsmedel och alltså inte får användas i samband med ogräsbekämpning.

Larma vid olycka

Vid olycka eller läckage i samband med hantering av kemiska bekämpningsmedel ska räddningstjänsten och miljöenheten kontaktas omedelbart.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.