Cisterner

Som cisternägare är du ansvarig att se till cisternen och förebygga olyckor. Du måste känna till vilka regler som gäller.

Utsläpp från läckande cisterner med olja, diesel eller annan brandfarlig vätska kan skada grundvatten och vattentäkter för åratal framöver. Oljeutsläpp skadar också djur och växter. Därför är det viktig att du håller koll på din cistern och följer gällande regler.

Ansvar

Du som äger en cistern är ansvarig för lagring och hantering av de brandfarliga vätskorna. Detta gäller såväl mindre villatankar som gårdscisterner för diesel. Skulle olyckan vara framme och det visar sig att du inte följt de regler som finns leder det till åtalsanmälan och det kan också uppstå problem med ersättning från försäkringsbolaget.

Om cisternen är i bruk ska du se till att den är besiktigad enligt gällande lagstiftning. Om du inte använder cisternen längre måste den tömmas, rengöras och påfyllning omöjliggöras. När detta är gjort ska du anmäla att cisternen tagits ur bruk till miljöenheten.

Lagar och regler

De lagar som främst reglerar användandet av cisterner är Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2021:10) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB, föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor (MSBFS 2018:3).

Miljöenheten är tillsynsmyndighet över Naturvårdsverkets föreskrifter och räddningstjänsten har tillsyn enligt MSBs föreskrifter. Räddningstjänsten handlägger ansökningar om tillstånd för hantering av brandfarliga varor.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.