Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Planprocessen

Processen att ta fram en detaljplan är till för att kommunen ska kunna bedöma om marken är lämplig för det som planen föreslår. Under planprocessen görs bedömningar hur stor påverkan planen har på omgivning och miljö, allmänhet och enskilda intressen. Processen för att ta fram en detaljplan styrs av plan- och bygglagen och innebär ett antal steg där planen bland annat går ut på remiss till de som berörs.

Ansökan om planbesked

Vid förändring som kräver att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs behöver du som exploatör begära ett planbesked.

Beslut om planbesked

Kommunstyrelsen beslutar om positivt eller negativt planbesked. Positivt besked innebär att detaljplan ska upprättas.

Det kan också vara kommunen som tar fram förslag till detaljplan på kommunägd mark, då får samhällsbyggnadssektor i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram detaljplanen.

Teckna planavtal

När kommunstyrelsen fattat beslut om att detaljplan ska upprättas är nästa steg att teckna ett plankostnadsavtal, i de fall det är någon annan än kommunen som vill bygga. Det är den som har nytta av planen som ska stå för kostnaden. Avtalet reglerar kostnaden för att ta fram detaljplanen och vem som ska göra vad.

Ta fram ett förslag till detaljplan

Nu börjar själva arbetet med detaljplanen. Arbetet utförs av kommunens samhällsbyggnadssektor där planarkitekter handlägger detaljplaner. Om det är privat exploatör, som exempelvis vill pröva möjligheten att bygga bostäder, så kan vissa delar av arbetet med att ta fram detaljplanen göras av exploatören. Samrådet och granskningen samt redogörelsen av inkomna yttranden med kommentarer görs alltid av kommunen.

Samråd

När ett första förslag till detaljplan är klart skickas det ut på så kallat samråd, till olika myndigheter och sakägare som är berörda av planen. Förslag till detaljplaner finns också alltid på kommunens hemsida under samrådet och granskningen under Pågående planarbete. Syftet med samrådet är att få in information och synpunkter på detaljplanen. Även allmänheten kan lämna synpunkter, som ska vara skriftliga. När det behövs hålls ett samrådsmöte för att informera om detaljplanearbetet. Alla synpunkter som kommer in sammanställs i ett samrådsyttrande. Detaljplanen bearbetas med ledning av den information och de synpunkter som kommit in under samrådet.

Granskning

Förslaget till detaljplan, med eventuella ändringar, skickas åter ut till berörda och det är nu sista tillfället att lämna synpunkter. Förslaget är nästan klart.

Inför antagandet

Detaljplanen justeras eventuellt. Ofta sker inga större förändringar av förslaget efter granskningen.

Antagande

Det färdiga förslaget går till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för beslut. Vilken instans som fattar beslut beror på hur omfattande detaljplanen är. En detaljplan kan tas fram genom standardförfarande eller utökat förfarande.

Överprövning

Efter det att kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige antagit detaljplanen skickas detaljplanen till länsstyrelsen för eventuell överprövning. Länsstyrelsens ansvar är att bevaka människors hälsa och säkerhet, riksintressen, miljökvalitetsnormer, strandskydd och frågor som rör flera kommuner i länet. Länsstyrelsen kan därför överpröva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan.

Överklagandetid

Efter att planen antagits kan den under en tid överklagas av berörda som inte är nöjda med beslutet.

Om du framfört synpunkter och anser att du inte fått synpunkterna tillgodosedda kan du överklaga detaljplanen under en bestämd överklagandetid, kolla vilken tid som gäller med kommunen. Skicka din överklagan till kommunen enligt de instruktioner som du fått om hur det ska gå till, så vidarebefordrar de den till den domstol som ska pröva överklagan.

Planen får laga kraft

Beslutet att anta en detaljplan får laga kraft, blir giltigt, när tiden för överklagande gått ut och ingen har överklagat eller när överklagandet har avslagits av domstol.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.