Planprocessen

Processen vid upprättande av en detaljplan består av flera olika steg. Vid två tillfällen har berörda och allmänhet möjlighet att komma med synpunkter på planen. Detaljplanen antas slutligen av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Ansökan om planbesked

Vid förändring som kräver att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs behöver du som exploatör begära ett planbesked.

Beslut om planbesked

Kommunstyrelsen beslutar om positivt eller negativt planbesked. Positivt besked innebär att detaljplan ska upprättas.

Teckna planavtal

När kommunstyrelsen fattat beslut om att detaljplan ska upprättas är nästa steg att teckna ett plankostnadsavtal, i de fall det är någon annan än kommunen som vill bygga. Det är den som har nytta av planen som ska stå för kostnaden. Avtalet reglerar kostnaden för att ta fram detaljplanen och vem som ska göra vad.

Ta fram ett förslag till detaljplan

Nu börjar själva arbetet med detaljplanen. Arbetet kan utföras av kommunens planarkitekter eller av den som vill bygga, exploatören. Arbetet kan också delas så att kommunen gör vissa delar och exploatören andra.

Samråd

När ett första förslag till detaljplan är klart skickas det ut på så kallat samråd, till olika myndigheter och sakägare som är berörda av planen. Syftet med samråd är att få in synpunkter på planen. Även allmänheten kan lämna synpunkter, som ska vara skriftliga. Ofta hålls också ett informationsmöte om planen under samrådstiden. Alla synpunkter som kommer in sammanställs i ett samrådsyttrande.

Omarbetning 1

Detaljplanen omarbetas med ledning av de synpunkter som kommit in under samrådstiden.

Granskning

Det omarbetade förslaget till detaljplan skickas åter ut åter ut för synpunkter. Förslaget börjar bli färdigt.

Omarbetning 2

Detaljplanen omarbetas med ledning av de synpunkter som kommit in under granskningstiden. Ofta sker inga större förändringar av förslaget i det här steget.

Antagande

Det färdiga förslaget går till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för beslut. Vilken instans som fattar beslut beror på hur omfattande detaljplanen är. En detaljplan kan tas fram genom standardförfarande eller utökat förfarande.

Överprövning

Efter beslut av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige skickas planen till länsstyrelsen för överprövning. Länsstyrelsen har möjlighet att upphäva beslutet om planen till exempel inte tar tillräcklig hänsyn till riksintressen eller risk för olyckor och översvämning.

Överklagandetid

Efter att planen antagits kan den under en tid överklagas av berörda som inte är nöjda med beslutet.

Planen vinner laga kraft

Beslutet att anta en plan vinner laga kraft, blir giltigt, när tiden för överklagande gått ut och ingen har överklagat eller när överklagandet har avslagits av domstol.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.