Eldningsförbud – mycket hög brandrisk

Just nu är det förbjudet att elda utomhus. Brandrisken i skog och mark är mycket hög. Var extra försiktig. Eldningsförbudet gäller tills vidare i kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby och Bromölla.

Så kan du påverka

I allt arbete med detaljplaner finns så kallade samråds- och granskningstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter.

Även i arbetet med översiktsplanen finns tillfällen att lämna synpunkter. Att ta fram en ny översiktsplan sker ganska sällan, medan arbete med olika detaljplaner är på gång hela tiden.

Synpunkter på detaljplaner

Sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende samt myndigheter som har väsentligt intresse av förslaget kan lämna synpunkter under samrådstiden. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller öppet hus. Det slutliga planförslaget ställs ut för granskning under minst tre veckor. Detta annonseras i dagspressen och sakägare och remissinstanser underrättas via brev. Även vid granskningstillfället kan du lämna synpunkter, men i det skedet är planen ofta väldigt nära sin slutliga form. Samrådet sker tidigare och är därför det viktigaste tillfället att lämna synpunkter. Alla synpunkter ska lämnas skriftligt.

Synpunkter på översiktsplan

Översiktsplaneprocessen har två dialogtillfällen där allmänheten och berörda får lämna in skriftliga synpunkter på förslaget. De kallas samråd och granskning och pågår under minst två månader. Oftast ordnas under samråd och granskningstiden också möten där kommunens ansvariga politiker och tjänstepersoner informerar och diskuterar förslaget tillsammans med allmänhet och berörda intressenter.

Läs mer om Planprocessen

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.