Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Så kan du påverka

I allt arbete med detaljplaner finns så kallade samråds- och granskningstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter.

Även i arbetet med översiktsplanen finns tillfällen att lämna synpunkter. Att ta fram en ny översiktsplan sker ganska sällan, medan arbete med olika detaljplaner är på gång hela tiden.

Synpunkter på detaljplaner

Sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende, myndigheter samt andra som har intresse av förslaget kan lämna synpunkter under samrådstiden. Samrådet annonseras på kommunens anslagstavla och kungörs, annonseras, vid utökat planförfarande även i dagspress (Skånska Dagbladet) och på kommunens anslagstavla. Sakägare och remissinstanser underrättas via brev. I vissa fall informeras och diskuteras planförslaget vid ett samrådsmöte. Planförslaget ställs ut för granskning och underrättelse om granskningen läggs ut på kommunens anslagstavla. Även vid granskningstillfället kan du lämna synpunkter men i det skedet är planen nära sin slutliga form. Alla synpunkter ska lämnas skriftligt. Efter granskningen kan detaljplanen antas.

Synpunkter på översiktsplan

Översiktsplaneprocessen har två dialogtillfällen där allmänheten och berörda får lämna in skriftliga synpunkter på förslaget. De kallas samråd och granskning och pågår under minst två månader. Oftast ordnas under samråd och granskningstiden också möten där kommunens ansvariga politiker och tjänstepersoner informerar och diskuterar förslaget tillsammans med allmänhet och berörda intressenter.

Läs mer om Planprocessen

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.