Söka planbesked

Du ansöker om planbesked när du vill utföra en åtgärd, till exempel när du ska bygga ut eller bygga nytt, och som kräver en ny detaljplan eller påverkar den befintliga. I planbeskedet får du veta om kommunen tänker ta fram en detaljplan eller inte. 

Översiktsplanen, lokala förutsättningar och målsättningen att öka bostadsbyggandet är några faktorer som vägs in i kommunens beslut om vilka ansökningar som leder vidare till en detaljplan.

Du är välkommen att kontakta kommunen för en tidig dialog om din idé innan du söker planbesked. Du hittar kontaktuppgifter här på sidan. Vi bokar då in ett möte med representanter för både politik och samhällsbyggnadssektor. Om du vill gå vidare med din idé så får du göra en ansökan om planbesked. Det är vanligen en exploatör eller en markägare som söker planbesked. Kostnaden för planbeskedet utgår från taxa som antagits av kommunfullmäktige.

När du har fått ett positivt planbesked är du välkommen att fortsätta dialogen om planarbetet. Det första steget brukar vara att komma överens om vem som gör vad och teckna ett plankostnadsavtal.

Kostnad för planbesked

Enligt plan- och bygglagen får en avgift tas ut för beslut om planbesked.

Enkel åtgärd

Med enkel åtgärd avses projekt där samtliga kriterier uppfylls:

  • Projektet ska vara mindre och enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 kvadratmeter bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2000 kvadratmeter eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
  • Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär.
  • Eventuellt planarbetet ska antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande i enlighet med 5 kapitlet 7 paragrafen i plan- och bygglagen.

Vi tar ut en tidsersättning som är 0,2 prisbasbelopp, det vill säga 11 460 kronor år 2024.

Medelstor åtgärd

Projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd tar vi en tidsersättning på 0,3 prisbasbelopp, det vill säga 17 190 kronor år 2024.

Stor åtgärd

Med stor åtgärd avses projekt av större omfattning eller som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Med större omfattning avses bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5000 kvadratmeter bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 kvadratmeter markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. Avgift 0,4 prisbasbelopp, det vill säga 22 920 kronor år 2024.

Planbeskedets arbetsgång

Gör en begäran om planbesked. Blankett hittar du under ”handlingar”.

När en ansökan kommit in till kommunen diarieförs handlingen och skickas därefter till sakkunnig handläggare.

Handläggaren granskar begäran med hjälp av en expertgrupp bland annat utifrån kommunens översiktsplan eller fördjupade översiktsplan och områdets förhållande till juridiska gränser, naturreservat, strandskydd, riksintressen, eventuella skyddsavstånd och så vidare. Därefter görs en bedömning som skickas vidare för beslut till kommunstyrelsen.

Beslutet ska ges senast inom fyra månader efter att en komplett begäran inkommit till kommunen. Det är kommunstyrelsen som fattar beslut om en detaljplan ska påbörjas eller inte, de ger ett så kallat planbesked.

Beslutet

Om kommunen ger ett positivt besked ska det i beskedet framgå den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan.

Om kommunen ger ett negativt besked ska skälen till varför en detaljplan inte upprättas redovisas i planbeskedet.

Beslutet skickas till den sökande. Beslutet kan inte överklagas.

I blanketten för begäran om planbesked framgår vilka handlingar som ska skickas med i ansökan. Med dessa handlingar får kommunen ett bra underlag och förstår vad den sökande har för syfte med planläggningen och inom vilket geografiskt område det är lokaliserat.

Ett positivt besked innebär endast att kommunen avser inleda detaljplanearbete, det ger dock ingen garanti att detaljplanen kommer antas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.