Animaliska biprodukter

Animaliska biprodukter (ABP) uppstår bland annat vid livsmedelsanläggningar som hanterar råvaror och produkter som innehåller animaliska beståndsdelar. Att dessa produkter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning är viktigt ur smittskydds-, miljö- och redlighetssynpunkt.

Det finns många olika typer av livsmedelsanläggningar och dessa hanterar i olika grad, i anslutning till livsmedelshanteringen, ett brett register av animaliska biprodukter och i viss mån även framställda produkter.

Skyldigheter

Du som verksamhetsutövare är skyldig att följa lagstiftningens krav, som bland annat innebär att de animaliska biprodukterna separeras från livsmedlen, sorteras och märks på ett korrekt sätt. Materialet får bara tas emot av mottagare som får hantera aktuell kategori av material genom att de har en av Jordbruksverket registrerad eller godkänd anläggning, att de har tillstånd att använda materialet för ett specifikt ändamål eller att det finns andra öppningar i lagstiftningen som möjliggör att de får ta emot materialet i fråga. Kommunerna ska kontrollera att lagstiftningen följs hos de livsmedelsverksamheter som är registrerade.

Spårbarhet

Spårbarheten är viktig i sammanhanget. Detta gäller även om materialet kan anses harmlöst. Ett material med animaliska beståndsdelar som inte längre är ett livsmedel är en animalisk biprodukt och det måste kunna säkerställas att materialet inte åter blir ”livsmedel” i någon del av kedjan eller att det på ett otillåtet sätt används till exempel som foder.

Foder

Många livsmedelsanläggningar lämnar ut animaliska biprodukter eller framställda produkter som foder och ska därigenom vara registrerade som foderanläggningar hos Jordbruksverket. Anläggningen ska fortfarande leva upp till kraven i ABP-lagstiftningen.

Hantering av ABP

Viktiga punkter att tänka på vid hantering av ABP.

  • Identifiering: Butikens identifiering av ABP innebär att du som verksamhetsansvarig ska veta vad ABP är och ska kunna identifiera eventuell uppkomst.
  • Separering: Separering från livsmedel är viktigt för att ABP inte ska riskera att bli livsmedel igen av misstag eller eventuellt kontaminera eller smitta livsmedel som ska säljas.
  • Förvaring: Förvaring vid livsmedelsanläggningen eller i butiken är viktig dels med tanke på separering men också om ABP ska bli djurfoder. Det ska då hållas kylt (inte över 7 grader) eller djupfrysas om fodret inte bearbetas inom 24 timmar. Observera att matavfall inte får ges till produktionsdjur!
  • Märkning: Märkning är viktigt för att skilja ABP från livsmedel. Detta är till exempel nödvändigt vid transport så att ABP inte skickas till fel anläggning eller felaktigt omvandlas till foder. Märkning av ABP är också viktigt för att det inte av misstag ska ses som livsmedel i butiken. Märkning i livsmedelsverksamheten är enligt ABP-lagstiftningen inte ett krav, men rekommenderas för att undvika att ABP inte skickas till fel slutdestination och att ABP inte förväxlas med livsmedel. Vid transport från anläggningen ska märkningen vara korrekt.
  • Dokumentation: Att föra register är viktigt för att det ska kunna vara möjligt att spåra ABP. Du som verksamhetsansvarig ska veta varifrån ABP-materialet kommit ifrån och vart det skickats. Register kan vara så kallat handelsdokument som ska sparas i två år.
  • Handelsdokument: Handelsdokument krävs för all transport av ABP förutom när det gäller till exempel returmjölk från butik till mejeri. Förenklade handelsdokument finns på Jordbruksverkets hemsida. Mottagaren av ABP- materialet ska vara godkänd att ta emot samma kategori av ABP. Handelsdokumenten ska utföras i tre exemplar. Originalet ska följa med i sändningen till slutmottagaren. Du som verksamhetsutövare som skickar APT samt transportören, ska behålla kopior av dokumenten. Handelsdokumenten ska behållas i två år.

Matavfall

ABP kategori 3 i form av matavfall är undantaget ABP-lagstiftningens krav om handelsdokument, uppmärkning av behållare och register. Detta under förutsättning att det istället omhändertas i enlighet med miljö- och avfallslagstiftningen samt går till förbränning, rötning eller kompostering. Matavfall definieras som alla typer av matavfall (inklusive använd matolja) från restauranger, personalutrymmen, storkök och andra typer av kök, inbegripet centralkök och hushållskök.

Matavfall kommer alltid från något som skulle kunna betecknas som kök och ska inte förväxlas med sådana före detta livsmedel som kommer från andra typer av livsmedelsanläggningar och butiker. Före detta livsmedel från andra typer av livsmedelsanläggningar är endast undantagna om de hanterar mindre än 20kg ABP-avfall i veckan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.