Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Kontroll och egenkontroll

För att du ska kunna vara säker på att maten du serverar eller säljer uppfyller de krav som ställs måste du ha kunskap och rutiner. Det är ditt företags ansvar att servera och sälja säker mat.

Du som livsmedelsföretagare måste ha ett system för egenkontroll av verksamheten. Du ser då till att verksamheten har ändamålsenliga lokaler som hålls i gott skick, lämplig utrustning samt bra och fungerande arbetsrutiner.

De hygieniska kraven är höga och omfattar bland annat:

  • utbildning i hygien och egenkontroll
  • god personlig hygien
  • bra rengöring av lokal, inredning och utrustning
  • mottagningskontroll
  • temperaturkontroll
  • förebyggande skadedjursarbete
  • bra vattenkvalitet

HACCP – riskanalys

När du vet att grundförutsättningarna är goda inom alla ovanstående områden är det viktigt att gå igenom vilka faror som kan finnas i verksamheten.

HACCP betyder Hazard Analysis Critical Control Points, riskanalys av kritiska kontrollpunkter, och är ett arbetssätt där du tar reda på och bedömer vilka risker som finns i livsmedelshanteringen.

Utifrån flödesscheman över tillverkningsprocesserna sammanställer du de mikrobiologiska, kemiska, fysikaliska och allergena faror som kan finnas och som du behöver ha kontroll över. I rutinen beskriver du vilka kontroller eller mätningar som ska göras och hur ofta detta ska ske, vilka åtgärder som ska vidtas om något går fel, vad som ska dokumenteras och hur ofta ska det göras.

Kommunen kontrollerar

Miljöenheten kontrollerar olika livsmedelsföretag som exempelvis restauranger, gatukök, butiker och skolor. Vid bedömer då om företaget efterlever lagstiftningen så att konsumenterna kan få säkra livsmedel som är rätt märkta.

Kontrollen omfattar till exempel inspektion, revision och provtagning. En inspektion är en kontroll på plats där vi kollar att reglerna följs medan en revision är en systematisk undersökning av företagets egenkontroll – att den genomförts och är effektiv. Kontrollerna ska vara oanmälda så långt det är möjligt.

Du som livsmedelsföretagare är ansvarig för att kraven i lagstiftning är uppfyllda. Om ditt företag inte uppfyller lagstiftningens krav ska vi på kommunen vidta de åtgärder som krävs för att du rättar till bristerna.

Stänga verksamheten

Ibland behövs strängare åtgärder som förbud eller föreläggande. Det kan till exempel handla om att förbjuda försäljning av felmärkta livsmedel. Vi är också skyldiga att göra en åtalsanmälan när du som livsmedelsföretagare inte har följt lagstiftningen. Om det finns risk för människors hälsa, eller om din verksamhet är oanmäld, kan miljöenheten stänga verksamheten.

Allmänheten kan ta del av kontrollen

De handlingar som upprättas av kommunen i samband med en kontroll är offentliga. Det betyder att både journalister och allmänheten har rätt att begära ut dem och ta del av exempelvis eventuella anmärkningar.

Kontrollavgift

Miljöenheten gör en riskklassning av livsmedelsverksamheterna där en kontrollfrekvens bestäms med hur ofta din verksamhet ska besökas. Det kan variera mellan 1 besök per 5 år upp till 15 besök per 5 år.

Du som livsmedelsföretagare betalar en avgift till miljöenheten för kontroll av din verksamhet. I avgiften ingår förberedelse av kontrollbesök, genomförande av kontroll och efterarbete. Hur lång kontrolltiden blir beror på vart i livsmedelskedjan man befinner sig, tidigare led, sista led eller huvudkontor, samt omfattningen av verksamheten.

Verksamheter som får en kortare kontrolltid är verksamheter med enkel hantering och små risker, medan stora verksamheter ofta har fler hanteringssteg, större risker och därmed fler timmar. De anläggningar som kräver uppföljande kontroller på grund av bristande efterlevnad av lagstiftningen kommer att debiteras för extra kontrollbesök.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.