Kontroll och egenkontroll

För att du ska kunna vara säker på att maten du serverar eller säljer uppfyller de krav som ställs måste du ha kunskap och rutiner. Det är ditt företags ansvar att servera och sälja säker mat.

Du som livsmedelsföretagare måste ha ett system för egenkontroll av verksamheten. Du ser då till att verksamheten har ändamålsenliga lokaler som hålls i gott skick, lämplig utrustning samt bra och fungerande arbetsrutiner.

De hygieniska kraven är höga och omfattar bland annat:

  • utbildning i hygien och egenkontroll
  • god personlig hygien
  • bra rengöring av lokal, inredning och utrustning
  • mottagningskontroll
  • temperaturkontroll
  • förebyggande skadedjursarbete
  • bra vattenkvalitet

HACCP – riskanalys

När du vet att grundförutsättningarna är goda inom alla ovanstående områden är det viktigt att gå igenom vilka faror som kan finnas i verksamheten.

HACCP betyder Hazard Analysis Critical Control Points, riskanalys av kritiska kontrollpunkter, och är ett arbetssätt där du tar reda på och bedömer vilka risker som finns i livsmedelshanteringen.

Utifrån flödesscheman över tillverkningsprocesserna sammanställer du de mikrobiologiska, kemiska, fysikaliska och allergena faror som kan finnas och som du behöver ha kontroll över. I rutinen beskriver du vilka kontroller eller mätningar som ska göras och hur ofta detta ska ske, vilka åtgärder som ska vidtas om något går fel, vad som ska dokumenteras och hur ofta ska det göras.

Kommunen kontrollerar

Miljöenheten kontrollerar olika livsmedelsföretag som exempelvis restauranger, gatukök, butiker och skolor. Vid bedömer då om företaget efterlever lagstiftningen så att konsumenterna kan få säkra livsmedel som är rätt märkta.

Kontrollen omfattar till exempel inspektion, revision och provtagning. En inspektion är en kontroll på plats där vi kollar att reglerna följs medan en revision är en systematisk undersökning av företagets egenkontroll – att den genomförts och är effektiv. Kontrollerna ska vara oanmälda så långt det är möjligt.

Du som livsmedelsföretagare är ansvarig för att kraven i lagstiftning är uppfyllda. Om ditt företag inte uppfyller lagstiftningens krav ska vi på kommunen vidta de åtgärder som krävs för att du rättar till bristerna.

Stänga verksamheten

Ibland behövs strängare åtgärder som förbud eller föreläggande. Det kan till exempel handla om att förbjuda försäljning av felmärkta livsmedel. Vi är också skyldiga att göra en åtalsanmälan när du som livsmedelsföretagare inte har följt lagstiftningen. Om det finns risk för människors hälsa, eller om din verksamhet är oanmäld, kan miljöenheten stänga verksamheten.

Allmänheten kan ta del av kontrollen

De handlingar som upprättas av kommunen i samband med en kontroll är offentliga. Det betyder att både journalister och allmänheten har rätt att begära ut dem och ta del av exempelvis eventuella anmärkningar.

Kontrollavgift

Du som livsmedelsföretagare betalar en årlig avgift till miljöenheten för kontroll av din verksamhet. Avgiften är kopplad till hur mycket som behöver kontrolleras, och baseras på verksamhetens omfattning och risk. På sikt gör det att anläggningar som kan uppvisa en väl fungerande anläggning med bra system för egenkontroll får en lägre avgift. Anläggningar med många anmärkningar kommer att få en högre avgift. De anläggningar som kräver uppföljande kontroller på grund av brister kommer att debiteras för extra kontrollbesök.

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av alla livsmedelsverksamheter som är registrerade den 1 januari samt av nya verksamheter som registreras under året. Det innebär att en verksamhet som avregistreras i exempelvis februari fortfarande är skyldig att betala årsavgiften. Det är inte heller möjligt att avregistrera verksamheten i efterhand. Avregistreringen räknas från det datum då informationen inkom till myndigheten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.