Utlandsvistelse och skolplikt

Har ni tankar på att åka utomlands en längre period så var ute i god tid, vilket innebär minst fyra månader före planerad resa. För att avgöra om det rör sig om att fullgöra skolplikt på annat sätt eller varaktig vistelse utomlands kan en kort utredning behöva göras. 

I skollagen regleras skolplikt och utlandsvistelse på två olika ställen. Det kan vara svårt att i förhand veta vad som gäller för en enskild utlandsvistelse. Tag gärna kontakt med biträdande Barn- och utbildningschef att hitta rätt i detta. Alla beslut om längre utlandsvistelser tas av barn-och utbildningsnämnden.

Fullgöra av skolplikten på annat sätt

I vissa undantagsfall kan elever fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie grundskola. För att detta ska kunna godkännas krävs att den alternativa verksamheten som erbjuds barnet framstår som ett fullgott alternativ till utbildningen i grundskolan. God insyn i den alternativa verksamheten är nödvändig. Likaså krävs synnerliga skäl i det enskilda fallet. Rätten att fullgöra skolplikten på annat sätt regleras i skollagen (24 kap. 23-25 §§).
Det krävs dock att det finns mycket starka skäl i det enskilda fallet. Bestämmelsen har skärpts i den nya skollagen vilket ska ses som att lagstiftaren anser att den ska tillämpas med stor restriktivitet. Ett godkännande om att fullgöra skolplikten på annat sätt gäller i upp till ett år. Ett beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt innebär att Höörs kommuns ansvar för att finansiera utbildningen helt upphör och det är därför inte möjligt att flytta med skolpeng utomlands.

Skolpliktens upphörande, varaktig vistelse utomlands

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ansvarar för att barnet fullgör sin skolplikt. Om familjen flyttar utomlands permanent, och därmed inte längre är folkbokförd i landet, upphör skolplikten.

Skolplikten upphör även i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. När skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör även hemkommunens ansvar för att skolplikten fullgörs, samt ansvaret för att finansiera elevens utbildning (7 kap. 2§ skollagen). Vid bedömning om en bosättning i annat land är varaktig, är de faktiska förhållandena avgörande. Det ska handla om en verklig och varaktig bosättning på den utländska orten. Det är inte möjligt att generellt ange en viss minsta tid för att bosättningen i utlandet ska anses varaktig, men en tumregel kan vara 6-9 månader.

Läs mer:

Skolverket om ledighet i skolan

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.