Utlandsvistelse och skolplikt

Har ni tankar på att åka utomlands en längre period så var ute i god tid, vilket innebär minst fyra månader före planerad resa. För att avgöra om det rör sig om att fullgöra skolplikt på annat sätt eller varaktig vistelse utomlands kan en kort utredning behöva göras. 

I skollagen regleras skolplikt och utlandsvistelse på två olika ställen. Det kan vara svårt att i förhand veta vad som gäller för en enskild utlandsvistelse. Tag gärna kontakt med biträdande Barn- och utbildningschef att hitta rätt i detta. Alla beslut om längre utlandsvistelser tas av barn-och utbildningsnämnden.

Ledighet och längre vistelse utomlands

Enligt skollagen har eleven närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret, därför ska ledigheter undvikas. Resor bör förläggas till de ordinarie loven. Som vårdnadshavare är du skyldig att se till att ditt barn går i skolan.

Ledighetsansökan

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Begreppet ”synnerliga skäl” innebär att bestämmelsen ska tillämpas mycket restriktivt. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Det är viktigt att veta att all ledighet räknas samman, även om en elev endast varit borta under kortare perioder, hela dagar eller delar av dag  oavsett skäl.

Omständigheter som kan ligga till grund för beslutet är:

  • frånvarons längd
  • elevens studiesituation
  • möjligheterna att på olika sätt ta igen den förlorade undervisningen samt
  • hur angelägen ledigheten är för eleven

Beslut om ledighet kan inte överklagas.

Höörs kommuns riktlinjer gällande ledighet

  • Ansökan om ledighet ska inkomma i god tid (senast två veckor innan ledigheten).
  • Ledighet i samband med nationella prov beviljas ej. Du hittar aktuella datum på skolverkets webbplats.
  • I de fall skolan bedömer att vårdnadshavare sjukanmäler för att ledighet inte beviljas kommer skolan att kontakta er vårdnadshavare. Frånvaron kommer att ändras till ogiltig frånvaro.
  • Observera vikten av att ansökan måste vara godkänd innan du räknar med ledigheten.

Utlandsvistelse och skolplikt

Om du som vårdnadshavare planerar att åka utomlands med skolpliktiga barn under en längre tid måste du kontakta Barn- och utbildningssektorn senast fyra månader innan planerad avfärd. Hemkommunen måste fatta ett beslut om barnet ska fullgöra skolplikten på annat sätt eller om förhållandena är sådana att utlandsvistelsen medför att barnet vistas utomlands så länge att skolplikten upphör. Alla beslut om längre utlandsvistelser fattas av barn-och utbildningsnämnden.

Fullgöra av skolplikten på annat sätt

Det finns, under vissa omständigheter, möjlighet att under utlandsvistelsen låta barnet fullgöra skolplikten på annat sätt. För att detta ska kunna godkännas krävs att den alternativa utbildningen framstår som ett fullgott alternativ till utbildningen i grundskolan. Hemkommunen ska ha möjlighet till God insyn i den alternativa verksamheten. Det krävs också synnerliga skäl i det enskilda fallet. Rätten att fullgöra skolplikten på annat sätt regleras i skollagen (24 kap. 23-25 §§). Det krävs dock att det finns mycket starka skäl i det enskilda fallet. Ett godkännande om att fullgöra skolplikten på annat sätt gäller i upp till ett år. Ett beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt innebär att Höörs kommuns ansvar för att finansiera utbildningen helt upphör och det är därför inte möjligt att flytta med skolpeng utomlands.

 Varaktig vistelse utomlands –skolplikten upphör

Om familjen flyttar utomlands permanent, och därmed inte längre är folkbokförd i landet, upphör skolplikten.

Skolplikten upphör även i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. När skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör även hemkommunens ansvar för att skolplikten fullgörs, samt ansvaret för att finansiera elevens utbildning (7 kap. 2§ skollagen). Vid bedömning om en bosättning i annat land är varaktig, är de faktiska förhållandena avgörande. Det ska handla om en verklig och varaktig bosättning på den utländska orten. Det är inte möjligt att generellt ange en viss minsta tid för att bosättningen i utlandet ska anses varaktig, men en tumregel kan vara 6-9 månader.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.