Val av skola

Du som vårdnadshavare har rätt att välja skola för ditt barn i hela kommunen, inte bara i den kommundel där eleven bor.

Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats på de kommunala skolorna. Kommunen ska i första hand utgå från ditt önskemål när en elev placeras på en viss skola. Ditt önskemål om placering på en viss skola får dock inte gå ut över ett annat barns rätt till placering på en skola nära hemmet,  den så kallade relativa närhetsprincipen.
I Höör har vi skolskjutsområden som vi utgår i från vid skolplaceringar.

Rätten till skolskjuts gäller inte om du som vårdnadshavare valt annan skola än den som kommunen har anvisat.

Fristående skolor har vissa andra regler när det gäller mottagande av elever.

Val av skola för nyanlända

I Höörs kommun finns Mottagningsenheten som tar emot nyanlända elever i åldern 6 – 16 år. Med nyanländ menas någon som har bott utomlands en längre tid och som nu är bosatt i Sverige. Mottagningsenheten introducerar eleven i den svenska skolan och kartlägger elevens tidigare skolkunskaper. Därefter sker överlämning till den ordinarie skolan.

Är du nyanländ i Sverige och vill anmäla ditt barn till skolstart i grundskolan gör du det på blanketten under Dokument.

Vid frågor kontakta Mottagningsenheten.

Val av skola för elever boendeplacerade i HVB-hem eller jourhem

Barn- och utbildningssektorn i Höörs kommun har en samordnande funktion för skolplacering av barn och ungdomar boende i HVB-hem eller jourhem i kommunen. Hemkommunen behöver ansöka om skolgång i Höörs kommuns grundskolor här.
Ansökan utgör en första kontakt med samordnare för överlämning av relevant information om barnet inför en skolplacering.

Utöver uppgifterna i ansökan behöver hemkommunen bifoga relevant skoldokumentation. Det är exempelvis betyg, omdömen, utredningar och eventuella åtgärdsprogram. Det kan också vara annan information om barnets kunskapsnivå och behov av stöd i skolan. Sådana underlag bifogas ansökan.

Vid frågor kontakta samordnare för mottagande av elever boende i HVB-hem eller jourhem.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.