Praktik i skolan, prao

Eleverna i grundskolan har praktisk arbetslivsorientering, prao, två veckor under vårterminen i årskurs åtta. Information och utdelning av praomaterial ges av studie- och yrkesvägledarna på respektive skola.

Inför praon gör skolan (eleven) och praktikplatsen en överenskommelse med uppgifter om arbetsplatsens med avtal om ansvar och försäkring. Det görs också en riskbedömning av arbetsplatsen som praktikgivaren ansvarar för och skolan sedan godkänner.  Avtalen ska vara undertecknade innan praon påbörjas. Eleverna är olycksfallsförsäkrade på heltid i Protector. Eleven ska rätta sig efter de regler som finns på arbetsplatsen och efter handledarens anvisningar.

Arbetstider och resor

Eleven ska följa arbetsplatsens tider och inte skolans. Eleven får dock inte börja före klockan 06.00 och inte sluta senare än 20.00. För resande elever får anpassning till gällande busstider göras. Överenskommelse görs med handledaren före praon. Skolan betalar ersättning för resor gjorda med buss inom kommunen. För att få ersättning måste eleven uppvisa kvitton och lämna redovisning till studie- och yrkesvägledaren efter praon.

Arbetskläder och lunch

Klädseln ska anpassas efter arbetets art. I vissa fall får eleven låna skyddskläder på arbetsplatsen. Eleven ska i första hand äta i skolmatsalen. Är detta inte möjligt får eleven själv lösa lunchfrågan genom att till exempel ta med egen mat till praoplatsen. Matersättning utgår då med 25 kronor per dag.

Sjukdom eller annan frånvaro

Vid sjukdom eller annan frånvaro ska vårdnadshavaren anmäla detta både till arbetsplatsen och till skolan varje dag som eleven är frånvarande. Eleven får inte avbryta eller byta praoplats utan kontakt med handledare och studie- och yrkesvägledare och mentor.

Efter praon

Efter praon ska närvarorapport med handledaromdömen lämnas till studie- och yrkesvägledaren. Lämna även blankett och kvitton för utbetalning av ersättning för resor och mat.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.