Sotning

Många bränder uppstår i skorstenar och eldstäder. Vid sotning tar man bort brandfarliga beläggningar för att förhindra att brand uppstår.

Kommunen har ansvar för att sotning och brandskyddskontroll utförs på rätt sätt.  Du som fastighetsägare kan få tillstånd att själv utföra sotningen på din fastighet om det kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Brandskyddskontrollen måste dock göras av kommunens entreprenör som är skorstensfejarmästare Robert Knutsson vid Eslövs Sotningsdistrikt AB. Entreprenören sköter den normala sotningen och brandskyddskontrollen.

Intyg krävs för egen sotning

För att få medgivande att sota din egen fastighet måste du styrka att du har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Ett intyg från en genomgången kurs, till exempel Svenska Brandskyddsföreningens utbildningspaket om ”egensotning” eller studiecirkel med relevant innehåll är exempel på hur du kan styrka din kunskap.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.