Klagomål eller störning – bygga, bo och miljö

Om du har klagomål som handlar om till exempel buller, fukt och mögel, temperatur eller lukt så ska du i första hand vända dig till verksamheten eller fastighetsägaren och framföra ditt klagomål. Om problemet fortfarande kvarstår kan du vända dig till miljöenheten.

För att vi ska kunna gå vidare med ditt klagomål är det viktigt att du lämnar tydlig information. Vi vill gärna att du använder vår blankett för anmälan om olägenhet eller störning som du hittar nedan.

Störande grannar

Vare sig du har en granne som spelar hög musik, eldar på ett felaktigt sätt eller stör dig på något annat vis är det viktigt att komma ihåg att i första hand alltid prata med grannen. Försök prata med hen och beskriv ditt problem och kanske har du tips och idéer på lösningar. Många gånger räcker det att prata med grannen för att lösa problemet.

I vissa fall uppstår en konflikt och en tredje part behöver kopplas in. Då kan det vara en idé att höra av sig till oss på miljöenheten som kan utreda problemet och bedöma om klagomålet utgör en olägenhet. Om så är fallet kan vi ställa krav på den som medför olägenheten för att få den att upphöra.

Problem med bostaden

För dig som hyr bostad och har problem med boendemiljön bör du i första hand ta kontakt med din hyresvärd. Om du har påtalat ett problem upprepade gånger och hyresvärden inte undersöker eller åtgärdar problemet kan du ta kontakt med oss på miljöenheten. Vi informerar då fastighetsägaren eller verksamheten om klagomålet och ger dem möjlighet att ge sina synpunkter. Vid behov kommer vi ut och gör en okulärbesiktning, det vill säga en överskådlig undersökning, för att kunna bedöma om det finns misstanke om olägenhet för människors hälsa.

Anonyma klagomål

Du kan välja att vara anonym, men anonyma klagomål som inkommer till miljöenheten är svåra att handlägga. Detta med anledning av att det juridiskt inte går att driva ett sådant ärende om vi inte kan påvisa det faktiska förhållandet att någon är störd. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas.

Klagomål om miljöförstöring

Gäller ditt ärende en allvarlig akut miljöförstöring ska du ringa SOS Alarm på telefonnummer 112. Det kan till exempel vara oljeutsläpp, kemikalieolycka, risk för grundvattnet, miljöbrott, olovlig jakt eller hantering av fridlysta djur och växter.

I andra ärenden som till exempel markföroreningar i form av gamla soptippar, eldningsplatser, störande rök från eldning, bilskrotar och trafikbuller kan du kontakta oss på miljöenheten.

Avgift

Vid befogade klagomål debiteras verksamheten eller fastighetsägaren för miljöenhetens nedlagda tid.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.