Luften utomhus

Luftkvaliteten som omger oss i vår närmiljö påverkar både vårt omedelbara välbefinnande och hälsa på längre sikt.

Få platser på jorden, om några, är helt fria från luftföroreningar. I tättbebyggda områden är det i huvudsak buss- och bilavgaser som orsakar höga halter. Gator med mycket trafik och med höga byggnader på bägge sidor är de platser där halterna blir som högst. Dålig eller förorenad luft kan göra oss trötta, sjuka och skapa allergiska reaktioner.

Varje kommun är skyldig enligt luftkvalitetsförordning att kontrollera och informera om luftkvalitet. Kontrollen av luftkvalitet kan bedrivas i samverkan med andra kommuner där kommunerna tillsammans uppfyller lagstiftningens krav.

Höörs kommun är med i Skånes Luftvårdsförbund som använder ett nätverk av mätstationer i olika miljöer med kontinuerliga mätningar av kvävedioxid, partiklar samt bensen. Mätningarna kompletteras med modellberäkningar för samtliga av Skånes kommuner för att ge ett geografiskt heltäckande kontroll och kunskap av föroreningarna. För övriga luftföroreningar kompletteras de fasta mätningarna med indikativa mätningar som utförs med femårs mätintervall. Varje år sammanställs årsrapporter för samtliga medlemskommuner inom samverkansområdet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.