Magnetfält

Magnetfält från kraftledningar och radiovågor från mobiltelefoner är exempel på elektromagnetiska fält. Elektromagnetiska fält finns runt omkring oss hela tiden.

Magnetfält bildas kring ledningar och apparater för växelström, till exempel kring kraftledningar, transformatorer och kring allt som drivs med ström från väggkontakten.

Magnetfälten är starkast närmast källan men avtar sedan kraftigt med avståndet. De styrkor på magnetfälten som krävs för att hälsoeffekter i form av till exempel nerv- och muskelretningar ska uppstå ligger långt över vad som normalt finns i vår omgivning och allmänheten utsätts idag aldrig för så starka magnetfält.

Bristande kunskap om hälsorisker

Det finns misstankar om att exponering för svaga magnetfält under lång tid kan innebära hälsorisker, men mer forskning inom området behövs. Eftersom ett samband inte kan uteslutas har flera myndigheter i Sverige enats om en så kallad försiktighetsprincip i avvaktan på mer kunskap. Försiktighetsprincipen innebär att man bör undvika långvarig förhöjd exponering för magnetiska fält där det är praktiskt och ekonomiskt försvarligt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.