Planprogram för Hällbo 17, Hällbo 27 med flera

Hällboområdet ligger centralt i Höör med nära till serviceutbudet i centrum och bara en kilometer från Höörs station. Planprogrammet visar en möjlig utbyggnad med drygt 500 bostäder tillsammans med kontor och service.

Området är planerat för att bli en levande del av Höör med en brokig småstadskaraktär och med öppna gröna kvarter. Området ska vara behagligt att besöka, vistas och bo i.

Syfte med planprogrammet

Syftet med planprogrammet är att beskriva mål och utgångspunkter för det fortsatta planarbetet med särskilt fokus på att utreda förutsättningar som kan vara styrande för inriktningen. Det gäller framförallt kulturmiljöfrågor, trafikfrågor samt dagvatten- och skyfallsplanering. Det ger förutsättningar att vara effektiv i kommande detaljplanearbete och exploateringsprojekt. Planering och utbyggnad förväntas pågå i Hällboområdet de kommande 10-15 åren.

Samråd om programmet genomfördes i maj 2020. Vissa kompletterande utredningar har sedan genomförts och programmet har justerats i några avseenden, se samrådsredogörelsen. Kommunstyrelsen godkände planprogrammet 1 december 2020.

Arbetet fortsätter med detaljplaner

Planprogrammet omfattar ett stort område som kommer att genomföras i etapper. Nästa steg är att ta fram detaljplaner. Detaljplanerna kan omfatta en eller flera etapper och kommer att avgränsas utifrån hur förutsättningarna ser ut för att genomföra de olika delarna av området. Trafikverkets syn på framtiden för väg 23 är en viktig förutsättning som behöver klarna innan området närmast vägen kan förändras.

Varje detaljplan föregås av två skeden, samråd och granskning, där sakägare kan ge synpunkter. Detaljplanen kan sedan överklagas för dem som inte blivit tillgodosedda.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.