Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Bevattningsförbud

MittSkåne Vatten har fattat ett beslut om bevattningsförbud i Höör och Hörby. Bevattningsförbudet gäller från och med den 21 juni och tills MittSkåne Vatten upphäver den. Förbudet innebär att det kommunala dricksvattnet inte får användas till, till exempel, bevattning med vattenslang eller vattenspridare, att fylla pool eller uppblåsbar bassäng, badtunnor eller spa-bad, att tvätta med vattenslang eller högtryckstvätt. Här kan du läsa om förbudet

Planprogram för Hällbo 17, Hällbo 27 med flera

Hällboområdet ligger centralt i Höör med nära till serviceutbudet i centrum och bara en kilometer från Höörs station. Planprogrammet visar en möjlig utbyggnad med drygt 500 bostäder tillsammans med kontor och service.

Området är planerat för att bli en levande del av Höör med en brokig småstadskaraktär och med öppna gröna kvarter. Området ska vara behagligt att besöka, vistas och bo i.

Syfte med planprogrammet

Syftet med planprogrammet är att beskriva mål och utgångspunkter för det fortsatta planarbetet med särskilt fokus på att utreda förutsättningar som kan vara styrande för inriktningen. Det gäller framförallt kulturmiljöfrågor, trafikfrågor samt dagvatten- och skyfallsplanering. Det ger förutsättningar att vara effektiv i kommande detaljplanearbete och exploateringsprojekt. Planering och utbyggnad förväntas pågå i Hällboområdet de kommande 10-15 åren.

Samråd om programmet genomfördes i maj 2020. Vissa kompletterande utredningar har sedan genomförts och programmet har justerats i några avseenden, se samrådsredogörelsen. Kommunstyrelsen godkände planprogrammet 1 december 2020.

Arbetet fortsätter med detaljplaner

Planprogrammet omfattar ett stort område som kommer att genomföras i etapper. Nästa steg är att ta fram detaljplaner. Detaljplanerna kan omfatta en eller flera etapper och kommer att avgränsas utifrån hur förutsättningarna ser ut för att genomföra de olika delarna av området. Trafikverkets syn på framtiden för väg 23 är en viktig förutsättning som behöver klarna innan området närmast vägen kan förändras.

Varje detaljplan föregås av två skeden, samråd och granskning, där sakägare kan ge synpunkter. Detaljplanen kan sedan överklagas för dem som inte blivit tillgodosedda.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.