Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Utvecklingssamtal, IUP

Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren tillsammans ha ett utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och den sociala utvecklingen i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.

Vid ett av utvecklingssamtalen som sker en gång per läsår, tar läraren fram en skriftlig individuell utvecklingsplan. Detta gäller i årskurs 1till 5 i grundskolan och grundsärskolan. Skriftliga individuella utvecklingsplaner ska även tas fram för elever i årskurs 6 till 9 i grundsärskolan i de fall betyg inte sätt och i alla årskurser om det behövs extra anpassningar av undervisningen för att eleven ska nå kunskapskraven.

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen innehåller både omdömen och framåtsyftande planering. Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar och beskriver vilka insatser som ska göras av skolan samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.