Sjöar och vattendrag

I Höör finns flera olika sötvattensmiljöer, från grunda slättsjöar till små näringsfattiga tjärnar, från breda åar till porlande små skogsbäckar.

Ringsjön – kommunens största sjö

Ringsjön är kommunens största sjö och Skånes näst största. Det är en naturligt näringsrik slättsjö, som är känslig för övergödning. Ringsjön har många naturvärden, bland annat flera fiskarter som gös, sik och öring. Här häckar och födosöker även många fågelarter. Över sjön kan du se både fiskgjuse och havsörn på jakt efter mat. I snåren längs stränderna sjunger näktergal och rörsångare och i vattenbrynet häckar bland annat skäggdopping.

Korsarödssjön

Korsarödssjön öster om Tjörnarp är precis som Ringsjön naturligt näringsrik med täta vassar.  Vaxsjön, Dagstorpssjön, Prästtorpasjön, Tjörnarpssjön och Syrkhultasjön klassas däremot som relativt näringsfattiga. Om en sjö är naturligt näringsrik eller näringsfattig avgörs av berggrund och jordarter i tillrinningsområdet.

Bäckar och åar

Vattnet i de flesta bäckar och åar i Höörs kommun rinner till slut ut i Ringsjön och Rönne å. I nordost rinner det istället vidare norrut mot Helgeåns vattensystem, medan vattnet i de sydligaste kommundelarna rinner mot Kävlingeån via Bråån.

Bråån

Bråån ett av kommunens absolut mest intressanta vattendrag med flera sällsynta arter, bland annat den starkt hotade arten tjockskalig målarmussla.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.