Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Värdefulla träd och skogar

Ett karaktärsdrag för Höörs kommun är förekomsten av grova ekar och ekhagmarker. Bokskog är en annan viktig och vanlig naturtyp här.

Eklandskapet

Eklandskapet sträcker sig längs Ringsjöarna och upp i ett stråk precis sydost om tätorten, och västerut upp längs Rönne å och vidare mot Stehag, Klinta, Bosjökloster park och Lillö är några av kärnområdena i eklandskapet.

Ädellövsmiljöer

I tätortens närhet finns rika ädellövmiljöer, med stort inslag av lind, lönn och avenbok. De här ädellövskogarna är gamla slåttermarker som lämnats att växa igen. Exempel på värdefulla ädellövmiljöer finns på Orupsbergets sydsluttning. Även sluttningarna i Pinedalen och Brååns dalgång är klädda med mycket värdefull och artrik ädellövskog.

Äldre bokskog

Ett fint exempel på äldre bokskog är det stora, sammanhängande området kring Dagstorpssjön. Flera mindre områden där har undgått rationellt skogsbruk och innehåller därför riktigt gamla träd och multnande ved. Sådana områden utgör kärnområden för många hotade och sällsynta bokskogsarter.

Alkärr och sumpskogar

Alkärr och andra sumpskogar är intressanta och typiska för Höör. I södra delen av kommunen, på näringsrikare mark, har sumpskogarna ofta inslag av ask, hägg och hassel.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.