Program och strategier

Program och strategier ger möjlighet att titta lite närmare på ett visst område eller en viss fråga. De kompletterar därför översiktsplanen när det gäller att förstå vilken utveckling vi planerar.

Program och strategier har inte någon formell planstatus, men utgör politiskt godkända planeringsunderlag.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Alla kommuner ska planera för bostadsförsörjningen med riktlinjer som innehåller mål och insatser. Ta del av Höörs kommuns riktlinjer   kring bostadsförsörjning.

Planprogram

Ett planprogram anger mål och utgångspunkter för utvecklingen av en fastighet eller ett område. Planprogrammet är ett frivilligt första steg i processen för att anta en ny detaljplan för området. Planprogrammet kan också leda till en utveckling av de strategiska ställningstagandena för området. Planprogrammet blir då ett underlag för nästa uppdatering av översiktsplanen.

Här samlar vi de planprogram som har tillkommit efter översiktsplanen och som därför inte är inarbetade i översiktsplanen.

Övriga program och strategier

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.