VA-plan

En kommunal VA-plan syftar till att skapa en heltäckande långsiktig vatten- och avloppsplanering i hela kommunen, både inom och utanför nuvarande verksamhetsområden för vatten och avlopp.

I november 2020 beslutade Kommunfullmäktige att anta en ny VA-plan för kommunen. VA-planen är ett övergripande dokument för strategisk och långsiktig vatten- och avloppsplanering omfattande både dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Planen består av följande tre delar:

  • VA-strategi: Strategier, mål och åtgärdsplan för leveranssäkerhet, va-planering, kommunikation, hushållning med energi, vattentillgång, va-anläggningens status och driftstabilitet.
  • VA-utbyggnadsplan: Åtgärdsplan för VA-utbyggnad.
  • Tillsyn av små avlopp: Riktlinjer för små (enskilda) avlopp.

Preliminär tidplan för närmast kommande VA-utbyggnader:

  • Jularp, projektets preliminära tidsplan är att utbyggnaden sker under 2024
  • Sjunnerup, projektet kommer att pågå 2025-2026

VA-planen har varit ute på remiss till kommunmedborgare i utpekade utbyggnadsområden. VA-planen ska aktualitetsprövas och uppdateras en gång per mandatperiod.

Läs mer om kommunens utbyggnadsområden på Mittskåne vattens webbplats. 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.