Så agerar Höörs kommun i energikrisen

Höörs kommun har arbetat fram en plan för hur kommunen kan minska energiförbrukningen i vinter. Vi har gjort en inventering av alla delar av kommunens verksamhet för att se vilka åtgärder som är möjliga.

Vi har i så hög utsträckning som det är möjligt tagit fram energieffektiviseringsåtgärder som inte ska påverka våra sköraste inom välfärden, exempelvis inom barn-, skola och äldreomsorg. Arbetet med att på längre sikt sänka kommunens energianvändning är viktigt ur hållbarhetssynpunkt och har pågått sedan en tid tillbaka. Det är viktigt att vi samtidigt tar hänsyn till att Höörs kommun ska vara en trygg plats att leva på, verka i och besöka.

Energisituationen i Europa är kraftig ansträngd, elpriserna är höga och kan stiga ännu mer. Det finns även risk att elen inte kommer att räcka för vissa timmar i vinter. Vi måste alla hjälpas åt att minska elanvändningen i vår vardag. Enligt Energimyndigheten räcker det att alla sparar 2% av vår energiförbrukning för att minska risken för manuell frånkoppling till en femtedel. Varje kilowattimme (kWh) räknas.

Så sparar kommunen

Kommunen följer utvecklingen och har sammanställt en kartläggning över energiförbrukningen för våra kommunala fastigheter. Vi har tagit fram en handlingsplan som ska presentera åtgärder med syfte att minska energiförbrukningen utifrån tre stycken scenarier i skalan enkla till tuffa åtgärder.

Intern kampanj

Tillsammans sparar kommunen energi genom att agera effektivt med en intern kampanj. Den interna kampanjen har som syfte att uppmuntra och underlätta för medarbetarna att spara energi på våra arbetsplatser.

Effektivisering av ventilation

Samtliga kommunala verksamhetslokaler har undersökts utefter planerad användning och därefter effektiviserat ventilationen.

Ladda elbilar på natten

Höörs kommun och koncernen har ett antal elbilar. Genom att ladda dessa nattetid i den mån det är möjligt så bidrar det till att minska elanvändandet under dygnets höglasttimmar.

Samordnad julbelysning

Julbelysningen i våra lokaler minskar och samordnas i ett fåtal arrangemang. I utomhusmiljön minskar julbelysningen något inom Höörs tätort. Byarna runt omkring har kvar motsvarande julbelysningsarrangemang som tidigare år. Kommunens julbelysning i utemiljön beräknas förbruka cirka 75 kWh per dygn.  Belysningen både i kommunens inne- och utemiljö är modern och energieffektiv.

Måltider, el-/energianpassad meny

Måltidsenheten strävar efter att situationsstyrt minimera nyttjande av elutrustning i köken och serveringslinjerna. Åtgärden ska genomföras på så sätt att matgästen inte märker någon skillnad mot tidigare ordinarie tillredning av mat.

Badhuset

Delar av badhusets mer energikrävande utbud stängs ner i form av: bastu, ångbastu och bubbelpool. Ångbastu och bubbelpool stängs helt. Bastu i omklädningsrummen stängs ner huvuddelen av tiden. Även temperaturen i motionssimbassängen sänks till 27 grader.

Ishallen

Ishallen har ett effektiviseringsåtagande kopplat till sig som innebär en minskning om 30 000 kWh per år.

Gatubelysning – tändning och släckning

Utgångspunkten är att Höörs kommun ska vara en trygg plats att leva på, verka i och besöka. Åtgärd för gatubelysningen innebär att kommunens gatubelysning tänds lite senare på kvällen och släcks något tidigare på morgonen. Totalt beräknas belysningen vara tänd 20 minuter mindre per dygn uppdelat på 10 minuter på morgonen och 10 minuter på kvällen. Ytterligare åtgärder kopplat till gatubelysningen är inte aktuellt i nuläget då det bedöms medföra alltför stora risker och en ökad otrygghet.

Höörs kommuns ingångsläge inför vintern utifrån ett energieffektiviseringsperspektiv

Höörs kommuns fastighetsbolag som äger majoriteten av kommunens lokaler har under en längre tid arbetat målinriktat med att minska energiförbrukningen och bli fossilfria.
Värmerenoveringar och ventilationsoptimeringar har inneburit att inom segmentet hyresbostäder har energiförbrukningen minskat från 130 till 81 kilowattimmar per kvadratmeter och år (kWh/m2). Motsvarande siffra inom området verksamhetslokaler är en minskning från 160 till 136 kilowattimmar per kvadratmeter och år (kWh/m2). Det är goda siffror och innebär att Höörs kommun har ett förhållandevis gott ingångsläge inför vintern, då våra fastigheter är de största energiförbrukarna.
Vi har, och fortsätter också, arbeta kontinuerligt med andra åtgärder med avsikt att minska energiförbrukningen, exempelvis med att byta ut äldre gatljusarmaturer mot moderna energieffektiva armaturer.

Sidan uppdateras efter hand med aktuell information.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.