Mätning

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Geoinfo Mittskåne har kompetens att utföra gränsutvisningar, lägeskontroller och husutstakningar.

Felaktig placering av byggnad kan dels leda till skadeståndsanspråk från berörda grannar dels innebära kostnader för att flytta påbörjat bygge.

Gränsutvisning

Genom årens lopp har ibland gränsmarkeringarna försvunnit och gränshävden kommit att förfalla. Kommunen kan då hjälpa till med att rekonstruera dina fastighetsgränser genom en så kallad gränsutvisning.

 • En gränsutvisning kan bestå av utstakning av gräns mellan befintliga gränsmarkeringar men också lokalisering av överväxta eller delvis raserade gränsmärken. Gränsen markeras med till exempel en trästicka eller med sprayfärg.
 • Några nya gränsmarkeringar sätts inte ut vid en gränsutvisning. En förutsättning för en gränsutvisning är att gränserna är fastställda och beräknade, vilket görs av Lantmäteriet. En gränsutvisning får ingen rättskraft, det vill säga att den är inte juridiskt bindande.

Lägeskontroll

När en byggnad är uppförd och byggprocessen kräver en lägeskontroll så utför vi en inmätning av byggnaden.

 • Vi kontrollerar att byggnaden eller anläggningen kommit i det läge på fastigheten som bygglovet avser.
 • Lägeskontrollen görs normalt efter att grunden anlagts. Detta görs i syfte för att säkerställa byggnadens placering i plan och höjd.

Utstakning

En utstakning innebär att en byggnad eller anläggning märks ut på marken.

 • Utstakningen utförs så att byggnader och anläggningar hamnar rätt i plan och höjd i enlighet med gällande detaljplan och beviljat bygglov.
 • Oftast beställer sökanden en grovutstakning av byggnaden innan vi utför finutstakning.
 • Sökanden ska tillhandahålla profilvirke. Sökanden ska också och vara med vid utstakningen för att slå ner stolparna och montera tvärreglarna på rätt höjd, om inte detta förberetts tidigare. Dimension på profilvirket rekommenderas till stolpar 2×4 tum och till tvärreglar 1×3 tum.

Fristående sakkunniga för utstakning

 • I enlighet med PBL kan byggherren ansöka om att få utföra sin utstakning i egen regi. Den som ska utföra utstakningen måste genom en ansökan till Geoinfo Mittskåne visa att denne uppfyller mätningsteknisk färdighet i enlighet med Lantmäteriets definition.
 • När ansökan blivit godkänd tillhandahåller kommunen utsättningsdata som krävs för uppdraget. Den externa utsättaren blir debiterad 20 % av den avgift som skulle utgått enligt Kommunens taxa om arbetet utförts i kommunal regi.
 • När byggherren fått sin utstakning utförd ska en måttsatt utstakningsskiss i PDF-format och en koordinatfil i DXF, DWG, PXY eller ASCII- format i SWEREF 99 13 30 och RH 2000 lämnas in.
 • Utstakningsskissen ska innehålla mått på byggnaden och mått till gränser och utsatt höjd (profilhöjd och sockelhöjd) samt fastighetsbeteckning, utsättarens namn och datum för utsättningen. Koordinatfilen ska innehålla koordinater på inmätta spik eller inmätt färdig grund.

Ansvar och avgifter

Om ovanstående gällande utstakning inte har lämnats in senast två månader efter utsättning kommer kommunen att utföra en lägeskontroll. Nedlagd tid för detta debiteras enligt gällande taxa den externa utsättaren.

Geoinfo Mittskåne ansvarar för Höörs kommuns stomnät i plan och i höjd. Vi är också ansvariga för transformationen av stomnätet till SWEREF 99 13 30 samt RH 2000.

För framställning av samtliga produkter tar Geoinfo Mittskåne ut avgift. Avgiften baseras på en taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.