Kartor och geodata

Geoinfo Mittskåne dokumenterar förändringar av kommunens stads- och landskapsbild.

Geoinfo Mittskåne förvaltar geografiska data som kan användas i olika sammanhang. Vi samlar in, bearbetar, analyserar och utvecklar geografiskt anknuten data samt förmedlar och presenterar informationen på flera olika sätt.

Primärkarta

Inom områden med tät bebyggelse finns oftast en primärkarta. I Höörs kommun finns primärkarta över centralorten samt över Tjörnarp och Norra Rörum.

  • Primärkartan redovisar fastighetsgränser, höjdkurvor, byggnader, vägar, vägkanter, kantsten, häckar, staket och träd.
  • En primärkarta har hög noggrannhet, är detaljrik och uppdateras fortlöpande.
  • Primärkartan används som utgångsmaterial för upprättande av handlingar för samhällsbyggandet såsom grundkartor, nybyggnadskartor, ledningskartor m.m.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan är en karta med beskrivning och visar förutsättningarna inom ett markområde för ett byggprojekt.

Nybyggnadskartan behövs i samband med nybyggnation främst inom detaljplanelagt område. Ibland kan den även behövas utanför detaljplanelagt område eller inom ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp.

Nybyggnadskartan används som underlag för situationsplan vid en bygglovsansökan och som underlag vid utstakning av byggnader.

I Höörs kommun är det alltid tillstånds- och tillsynsnämnden som avgör om en nybyggnadskarta behövs.

Tomtkarta

En tomtkarta är ett utdrag ur primär- eller fastighetskartan och redovisar en enskild fastighet. Höörs kommuns tomtkarta visa det som finns inlagt i kartdatabasen fram till och med utdraget. Tomtkartan innehåller fastighetsgränser och fastighetsbeteckning men kan också visa byggnader, vägar, adresser, vägnamn, stengärden, häckar, servitut med mera. Området i tomtkartan har inte kompletterats eller kontrollerats i fält.

Tomtkartan kan användas som underlag vid anmälan eller bygglovsansökan av enklare åtgärder om dessa inte ligger nära en fastighetsgräns. Skapa tomtkarta.

Lantmäteriets fastighetskarta är vägledande

I samtliga kartprodukter där fastighetsgränserna är redovisade är gränserna hämtade från Lantmäteriets fastighetskarta. Redovisning av fastighetsgränserna i Lantmäteriets fastighetskarta är vägledande och har därmed ingen rättsverkan. Jämför därför alltid mot beslut i lantmäterihandlingar.

Ortofoto

Ett ortofoto är en flygbild som:

  • är fotograferad rakt uppifrån
  • korrigerats till en skalriktig fotografisk avbildning av terrängen
  • kan användas som den är eller kombinerad med olika typer av geografiska data

Ett ortofoto är ett utmärkt hjälpmedel och används som bakgrundsinformation vid bland annat kartframställning, samhällsplanering, projektering, inventering och framtagning av orienterings- och presentationsmaterial.

För Höörs kommun finns ortofoto från åren 1940, 2005, 2010.

Avgift för framställning av produkter

För framställning av samtliga produkter tar Geoinfo Mittskåne ut avgift. Avgiften baseras på en taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.