Kris och beredskap

Höörs kommun ska kunna upprätthålla sin verksamhet och utföra sina uppdrag även då allvarliga händelser inträffar. Det kan handla om allt från strömavbrott och bränder till svåra olyckor och naturkatastrofer.

Ansvaret flyttar sig normalt inte vid en kris. Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden också har det i krissituationer. Verksamheten ska så långt möjligt vara organiserad som vanligt och krisen ska hanteras på lägsta möjliga nivå.

Kommunens krisorganisation

Vid händelser och kriser som kräver övergripande samordning fungerar kommunens ledningsgrupp som krisledningsgrupp. Beroende på händelsens karaktär kan krisledningsgruppen kalla till sig ytterligare tjänstepersoner och kompetenser som kan behövas för att lösa den aktuella situationen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.