Särskilda behov, extra stöd

Barn och elever i våra verksamheter har rätt till stöd och stimulans så att de utvecklas i enlighet med utbildningens mål.

När det befaras att en elev inte når de kunskapskrav som ska uppnås utreds behovet gällande stödinsatser. Rektor tar sedan beslut om det behövs särskilda stödinsatser för eleven. Insatserna anges då i ett åtgärdsprogram och som vårdnadshavare ges du möjlighet att delta när detta upprättas. Utredning av elevers stödbehov sker i samråd med skolans elevhälsa.

Barn i förskola eller pedagogisk omsorg har också rätt till särskilt stöd om det behövs men i förskolan eller i den pedagogiska omsorgen upprättas det inga åtgärdsprogram. Du som vårdnadshavare ges möjlighet att delta när stödinsatserna beslutas.

Om du som vårdnadshavare har funderingar kring särskilt stöd kontakta ditt barns rektor.

När ska ansökningarna vara inlämnade?

Skolornas ansökningar om tilläggsbelopp eller särskilt stöd ska vara Barn- och utbildningsnämnden tillhanda senast den 31 januari för vårterminen och senast den 31 augusti för höstterminen.

Ansökan om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning eller studiehandledning hittar du på vår webbplats.

Mer information om särskilt stöd hittar du på Skolverkets webbplats.

Vad gäller för extra anpassningar och särskilt stöd från Skolverket.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.