Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Fritidshem

Fritidshemmen tar emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under lov. Fritidshemmen kompletterar skolan och erbjuder elever en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. För elever mellan tio och tretton år kan fritidshemsverksamheten bedrivas i form av fritidsklubbar

Höörs kommuns fritidshem är för elever mellan sex och tretton år och ligger i anslutning till våra grundskolor. Hos oss har fritidshem, förskoleklass och skola ett nära samarbete och tjänsterna innehas av fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare som arbetar i arbetslag. Fritidshem finns även på våra fristående skolor och mer information finner ni under respektive fritidshem. Fritidshem erbjuds på den skola eleven är inskriven på.

Meningsfull fritid och stöd i barnens utveckling

Fritidshemmet erbjuder eleverna en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Här är miljön trygg, rolig och stimulerande. Lek, skapande och fysisk aktivitet får stort utrymme. Vi formar verksamheten utifrån elevernas ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter. Det kan se olika ut beroende på vilka elever som går där. Fritidshemmet har en viktig roll i ditt barns lärande, eftersom barn lär i alla sammanhang under hela dagen. Personalens uppgift är att förena omsorg och lärande. De ska till exempel hjälpa ditt barn att lära sig att fungera socialt och bli självständigt, att respektera olikheter och olika åsikter och förstå att vi måste kompromissa ibland.

Ett komplement till skolan

Skolans och fritidshemmens personal samarbetar nära ihop, och på så sätt får ditt barn möjlighet att utveckla olika kunskaper och kompetenser under hela dagen. Fritidshemmet är, liksom skolan, en pedagogisk gruppverksamhet som ska vara rolig och stimulerande för ditt barn och som ska ta till vara barnets intressen och lust att lära. Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt:

  • Tidsmässigt genom att det tar emot eleverna under den del av dagen då de inte är i skolan och under loven. Det ska vara organiserat så att du som förälder får möjlighet att arbeta eller studera.
  • Innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de får i skolan.

Elevers delaktighet och inflytande

Ditt barn har rätt att tycka till om fritidshemmets verksamhet. Genom att på olika sätt få uttrycka sina tankar och åsikter kan eleven lära sig att förstå hur demokrati fungerar. Det är bra att låta eleverna få vara med vid planeringar och säga vad de tycker vid till exempel möten och utvärderingar. Tala gärna med personalen om detta och uppmuntra ditt barn att formulera sina åsikter och tankar. Ett nära samarbete mellan personal och föräldrar är mycket viktigt för att ditt  barn ska känna sig tryggt på fritidshemmet. Alla som arbetar i skolan och på fritidshemmet ska samarbeta med föräldrarna och tillsammans utveckla verksamheten. Du kan till exempel tala med personalen vid lämning och hämtning eller vid föräldramöte och utvecklingssamtal.

Pedagogisk omsorg

Höörs kommun har även pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid som kväll, helg och natt. Fritidshemselever kommer att ha sin omsorg på förskolan Holma när deras ordinarie fritidshem inte är öppet. Transport mellan fritidshemmet och Holma förskola ordnas om behovet finns. Välkommen att kontakta oss för mer information och för att besöka verksamheten på förskolan Holma, på telefon 0413 – 283 90. För mer information om pedagogisk omsorg ring 0413 – 283 49 eller 0413 – 283 46.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.