Maglehill etapp 1

Höörs kommun har tillsammans med entreprenör startat de första markarbetena i den helt nya stadsdelen Maglehill, som ligger norr om Maglasätevägen och söder om riksväg 13, i västra delen av Höör.

Projektet som kallas ”Maglehill etapp 1” är den första utbyggnadsetappen av flera tänkta etapper inom Maglehill. Etapp 1 innehåller anläggande av ett nytt exploateringsområde med gata, vatten- och avlopp, terrassering, dagvattendamm och en bro för gång- och cykeltrafik som knyter ihop området österut mot Per Nils väg. Två infarter till Maglehill etapp 1 kommer byggas utmed Maglasätevägen och en helt ny cykelbana påbörjas också utmed Maglasätevägens norra sida.

Vi kommer under september börja med att flytta en större mängd jordmassor inom området innan vatten- och avloppsledningar läggs ner, och sen kommer gatustrukturen att växa fram, säger Andreas Thomasson, kommunens projektledare för markarbetena.

Förhoppningen är att alla markarbetena ska vara färdiga vid halvårsskiftet 2022.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.