Västra stationsområdet

Stadsmässig bebyggelse med stora och små lägenheter i ett mycket stationsnära läge. Anläggande av infrastruktur pågår och i oktober påbörjas byggnationen av det första huset – ett trygghetsboende med trettiotre lägenheter i fem våningar.

– Planen ligger i linje med modernt byggande. Vi vill förtäta och bygga nära kollektivtrafik, säger Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef på Höörs kommun.

Västra Stationsområdet kommer att få karaktär av småstad, med hus i 3-7 våningar. Bilden är en skiss gjord utifrån förutsättningarna i förslaget till detaljplan. Slutresultatet kommer att skilja sig från bilden. Skiss: Fojab arkitekter

Västra Stationsområdet kommer att få karaktär av småstad, med hus i 3-7 våningar. Bilden är en skiss gjord utifrån förutsättningarna i förslaget till detaljplan. Slutresultatet kommer att skilja sig från bilden. Skiss: Fojab arkitekter

Lokal byggnadstradition

Det nya bostadsområdet ska följa en lokal byggnadstradition med sadeltak, höga socklar och fasader av tegel och puts. Varje byggnad får minst en entré mot Bangårdsgatan, så att husen inte sluter sig utan istället bidrar till en levande gatumiljö. Området är i indelat i tre mindre kvarter, med ett torg närmast det gamla magasinet som bevaras för att ingå i den nya miljön. Hur magasinet ska användas är ännu inte klart. Den trädklädda sänkan bakom husen ingår också i planen och bevaras som naturmark.

Illustrationsbild av fasader och entréer mot Bangårdsgatan och det planerade torget sett från öster (perrong spår 2). Slutresultatet kommer att skilja sig från bilden. Bild: Plan- och Byggnadskonst i Lund.

Illustrationsbild av fasader och entréer mot Bangårdsgatan och det planerade torget sett från öster (perrong spår 2). Slutresultatet kommer att skilja sig från bilden. Bild: Plan- och Byggnadskonst i Lund.

Samarbete med exploatörer

Detaljplanen har tagits fram i samarbete med intresserade exploatörer, däribland Riksbyggen.
– Västra stationsområdet är ett stort projekt och det har varit viktigt att ha byggföretagen med i diskussionen redan från början, säger Rolf Carlsson.

Anläggningsarbete pågår

För närvarande pågår arbete med fjärrvärme, fiber, vatten, avlopp, dagvatten och gatubyggnad för kvarteren. Anläggningsarbetenas första etapp beräknas vara klar i september 2020. Färdigställandet av gaturummet kommer att dröja ett par år för att husen ska hinna bli färdiga först.

Trygghetsboende närmast torget och magasinet

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen i samarbete med Riksbyggen bildar en kooperativ hyresrättsförening som ska uppföra trygghetsboendet Bangårdsterassen på kvarteret närmast torget och magasinet. Byggnationen påbörjas i oktober 2020 och i juni år 2022 beräknas kvarteret inflyttningsklart.

Riksbyggens anlitade arkitekt, Vlade Naumovski, Plan- och byggnadskonst i Lund beskriver kvarteret så här:

”Inom den kommande detaljplanen för Västra Stationsområdet, kv. Räven 1, m.fl, uppförs tre stadskvarter med gaturelaterade fasader och entréer från gatan. Trygghetsboendet byggs i det nordöstra kvarteret. Gatusidan är klart bullerstörd av den tågtrafik som passerar och därför planeras de 33 bostäderna så att alla sovrum vetter mot den tysta sidan inåt gården, med undantag för tre hörnlägenheter. Dessa får dock egen balkong på den tysta sidan. Trygghetsboendets bostadshus utformas som ett kvarter med en bred och generös loftgång inåt gården. Loftgången har utvidgningar vid varje respektive lägenhet som blir deras egen balkong. Placeringen i förhållande till väderstreck är gynnsam då kvarteret och gården riktar sig mot väst. Det innebär att solen fångas optimalt på sommarkvällar och gården blir en ljus och behaglig plats att vistas på. Gården omsluts alltså av huset och loftgången med balkongerna, och blir ett ’socialt rum’ med mycket god överblick för alla boende. Det blir därmed i allra högsta grad ett verkligt trygghetsboende; ’den goda sociala kontrollen’ som laddar gården och boendet med ’social energi’. Gården är utformad som en upplevelsevandring och innehåller ett flertal möjligheter till aktivitet där de tre elementen luft, eld och vatten är de teman som utformningen bygger på. I bottenvåningen finns gemensamma utrymmen för alla de boende att vistas i. En café- och restaurangdel blir en mötesplats för umgänge och det kommer att finnas en trygghetsvärd där hjälp går att få. Garage finns under gården och infart blir från gatan i direkt anslutning till entréerna.”

Illustrationsbild av innergård, fasad med balkonger sett från nordväst. Slutresultatet kommer att skilja sig från bilden. Bild: Plan- och Byggnadskonst i Lund.

Illustrationsbild av innergård, fasad med balkonger sett från nordväst. Slutresultatet kommer att skilja sig från bilden. Bild: Plan- och Byggnadskonst i Lund.

Bostadskö för lägenhet i trygghetsboendet Bangårdsterrassen

Inflyttningsprocessen påbörjas i sommar genom att intressenter kan lämna in sin ansökan om att hyra en lägenhet på Bangårdsterassen. Intresset är stort, gör din ansökan på www.framtidslage.se.

Fler kvarter

En annan exploatör, Klara Bo, som kommunen skrivit avtal med har för avsikt att bebygga mittenkvarteret med 41 hyreslägenheter fördelat framförallt som tvåor och treor. Några ettor och fyror kommer också att finnas. Bygglov är beviljat. Preliminär byggstart under hösten 2020. Kvarteret beräknas stå inflyttningsklart i början på år 2022.

För kvarteret i sydväst mot Tjurasjö finns idag många intressenter men ännu ingen som presenterar ett förslag som innehåller en hög boendestandard och uppfyller detaljplanens syfte så att bindande avtal kan skrivas. Vi är övertygade om att det får en lösning snart!

Planering för etapp två är igång

Redan innan den första detaljplanen är helt klar inleds planeringen för nästa etapp, nordöst om magasinsbyggnaden där den gamla spannmålsladan en gång låg och som idag delvis används som pendlarparkering. Hela Västra stationsområdet kommer när det är färdigbyggt att innehålla 200-250 bostäder. Men det kommer att dröja många år.
– En realistisk bedömning är att området kan vara färdigbyggt till år 2025, men det beror mycket på konjunktur och utveckling, säger Rolf Carlsson.

Detaljplan

Detaljplanen vann laga kraft den 18 september 2019. Läs mer om detaljplanen här.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.