Ny förskola vid Sätoftaskolan

Höörs kommun växer och på Sätoftaskolan har det länge varit trångt. Därför påbörjades 2020 i augusti nybyggnation för förskoleverksamhet i 9 avdelningar, lokaler för musikundervisning, administrativa ytor samt matsal och storkök som ska betjäna hela skolområdet.

Till det kommer ny infartsgata från Pedagogvägen, från Nybyvägen samt parkering och gång- och cykelväg byggas. När den nya byggnaden kan tas i bruk kommer det befintliga storköket och skolmatsalen att byggas om till administrations- och undervisningslokaler. I projektet som har en totalbudget på 90 miljoner kronor ska även en tillbyggnad på idrottshallen göras för att skapa en tydlig huvudentré, fler omklädningsrum och fler redskapsförråd. När allt står klart kan den temporära verksamheten på idrottsplatsen tas bort.

Karta över området.

Trafiksäker angöring och parkering

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgodose behovet av fler parkeringsplatser i samband med att skolområdet växer kommer ombyggnad av huvudparkeringen att ske under 2022. En separat körbana för buss och taxi samt förbättrad möjlighet att släppa av barn på ett säkert sätt kommer att anläggas. Fler parkeringsplatser kommer att byggas och området kommer att skyltas och målas upp på ett tydligt sätt. En annan nyhet är att huvudgatan in till skolområdet numera heter Elevvägen.

Varför så mycket nya lokaler?

För att kommunen ska kunna erbjuda undervisning med hög, kontinuerlig och jämn kvalitet behöver förskole- och skolverksamheten samlas inom mindre geografiska områden. Förskolor med bara en eller två avdelningar kommer på sikt sannolikt inte att kunna bedrivas med önskvärd kvalitet.

Visserligen bygger vi nio nya avdelningar för förskoleverksamhet, men 6-7 av dessa kommer att vara befintliga avdelningar som omlokaliseras från andra byggnader i kommunen. De befintliga förskolelokalerna på Sätoftaskolan kommer till exempel att användas för annan skolverksamhet. Den befintliga skolmatsalen och storköket har i takt med ökande elevantal fått kapacitetsbrist och därför är det nödvändigt med nya lokaler.

Hela skolområdet berörs

Under ny-, om- och tillbyggnadsperioden som kommer att pågå fram till och med årsskiftet 2022/2023 kommer det tidvis att vara lite stökigare än vanligt och trångt på bland annat parkeringsplatser och vid angöring. Vi planerar för och gör givetvis allt vi kan för att minimera störningen, men hoppas på förståelse för att det tidvis kan vara lite rörigt.

Vad händer just nu och när är allt klart?

Innan påsk kommer den nya byggnaden att invigas och efter påsklovet kommer verksamheten att starta i de nya lokalerna. Ombyggnad av befintlig matsal och kök samt tillbyggnad av idrottshall kommer att påbörjas under sommaren 2022 och vara klart senast i början på 2023. Parallellt kommer huvudparkeringen att byggas om för att stå klart under hösten 2022.

Detaljplan

Detaljplanen antogs den 30 augusti 2017 och vann laga kraft den 2 januari 2018. Läs mer om detaljplanen här.

Skiss över detaljplan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.