Ny förskola vid Sätoftaskolan

Höörs kommun växer och på Sätoftaskolan har det länge varit trångt. Därför påbörjas i augusti nybyggnation för förskoleverksamhet i 9 avdelningar, lokaler för musikundervisning, administrativa ytor samt matsal och storkök som ska betjäna hela skolområdet.

Till det ska ny infartsgata från Nybyvägen, parkering och gång- och cykelväg byggas. När det nya byggnaden kan tas i bruk kommer det befintliga storköket och skolmatsalen att byggas om till undervisningslokaler. I projektet som har en totalbudget på 90 miljoner kronor ska även en tillbyggnad på idrottshallen göras för att skapa en tydlig huvudentré, fler omklädningsrum och fler redskapsförråd. När allt står klart kan den temporära verksamheten på idrottsplatsen tas bort.

Karta över området.

Varför så mycket nya lokaler?

För att kommunen ska kunna erbjuda undervisning med hög, kontinuerlig och jämn kvalitet behöver förskole- och skolverksamheten samlas inom mindre geografiska områden. Förskolor med bara en eller två avdelningar kommer på sikt sannolikt inte att kunna bedrivas med önskvärd kvalitet.

Visserligen bygger vi nio nya avdelningar för förskoleverksamhet, men 6-7 av dessa kommer att vara befintliga avdelningar som omlokaliseras från andra byggnader i kommunen. De befintliga förskolelokalerna på Sätoftaskolan kommer till exempel att användas för annan skolverksamhet. Den befintliga skolmatsalen och storköket har i takt med ökande elevantal fått kapacitetsbrist och därför är det nödvändigt med nya lokaler.

Hela skolområdet berörs

Under ny-, om- och tillbyggnadsperioden som kommer att pågå fram till och med 2022 kommer det tidvis att vara lite stökigare än vanligt och trångt på bland annat parkeringsplatser och vid angöring. Vi planerar för och gör givetvis allt vi kan för att minimera störningen, men hoppas på förståelse för att det tidvis kan vara lite rörigt.

Vad händer just nu och när är allt klart?

Detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft, entreprenör är upphandlad och detaljprojektering av byggnationen pågår för fullt. I augusti påbörjar kommunen markarbete för ny infart, vatten- och avlopp med mera. I september kommer grundläggningsarbetena för den nya byggnaden att påbörjas och i november 2020 kommer produktionen att vara i full gång. Projektet är ett samarbete mellan Höörs kommun och Höörs Fastighets AB (HFAB). Totalentreprenör för byggnationen är MVB SYD AB, men ni kommer att se många entreprenörer på plats under olika faser av projektet. Nybyggnationen beräknas vara klar att använda under våren 2022. Ombyggnad av befintlig matsal och kök samt tillbyggnad av idrottshall kommer att vara klart senast  i december 2022.

Detaljplan

Detaljplanen antogs den 30 augusti 2017 och vann laga kraft den 2 januari 2018. Läs mer om detaljplanen här.

Skiss över detaljplan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.