Ny förskola vid Sätoftaskolan

Höörs kommun växer och på Sätoftaskolan har det länge varit trångt. Därför påbörjades 2020 i augusti nybyggnation för förskoleverksamhet i 9 avdelningar, lokaler för musikundervisning, administrativa ytor samt matsal och storkök som ska betjäna hela skolområdet.

Den nya förskolebyggnaden är färdigbyggd

Nu när den nya byggnaden har tagits i bruk byggs det befintliga storköket och skolmatsalen om till administrations- och undervisningslokaler. I projektet, som har en totalbudget på 90 miljoner kronor, ska även en tillbyggnad på idrottshallen göras för att skapa en tydlig huvudentré, fler omklädningsrum och fler redskapsförråd.

Sätofta förskola skolgård lekplats

Den nya gården på förskolan.

Sätofta förskola entré med bänk och trädallé

Den nya entrén till matsalen.

Trafiksäker angöring och parkering

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgodose behovet av fler parkeringsplatser i samband med att skolområdet växer har en ombyggnad av huvudparkeringen påbörjats. En separat körbana för buss och taxi samt förbättrad möjlighet att släppa av barn på ett säkert sätt kommer att anläggas. Fler parkeringsplatser ska byggas, gatubelysningen förbättras och området kommer att skyltas upp på ett tydligt sätt. Arbetet är planerat att vara klart i november 2022.

En ritning på hur det är tänkt att den nya parkeringen ska se ut.

Såhär är det tänkt att den nya parkeringen ska se ut.

Varför så mycket nya lokaler?

För att kommunen ska kunna erbjuda undervisning med hög, kontinuerlig och jämn kvalitet behöver förskole- och skolverksamheten samlas inom mindre geografiska områden. Förskolor med bara en eller två avdelningar kommer på sikt sannolikt inte att kunna bedrivas med önskvärd kvalitet.

Visserligen bygger vi nio nya avdelningar för förskoleverksamhet, men 6-7 av dessa kommer att vara befintliga avdelningar som omlokaliseras från andra byggnader i kommunen. De befintliga förskolelokalerna på Sätoftaskolan kommer till exempel att användas för annan skolverksamhet. Den befintliga skolmatsalen och storköket har i takt med ökande elevantal fått kapacitetsbrist och därför är det nödvändigt med nya lokaler.

Hela skolområdet berörs

Under ny-, om- och tillbyggnadsperioden som kommer att pågå fram till och med årsskiftet 2022/2023 kommer det tidvis att vara lite stökigare än vanligt och trångt på bland annat parkeringsplatser och vid angöring. Vi planerar för och gör givetvis allt vi kan för att minimera störningen, men hoppas på förståelse för att det tidvis kan vara lite rörigt. Om möjlighet finns att ta bussen, gå eller cykla till Sätoftaskolan istället för att ta bilen är det att rekommendera under byggtiden.

En bild som visar byggarbetsplatsen

Ombyggnad av huvudparkeringen är i full gång och planeras vara klar under senhösten.

Vad händer just nu och när är allt klart?

Ombyggnad av befintlig matsal och kök samt tillbyggnad av idrottshall har påbörjats och ska vara klart senast under 2023. Parallellt kommer huvudparkeringen att byggas om för att stå klart under hösten 2022. Den nya förskolebyggnaden invigdes under påsken 2022, här kan du läsa en nyhet om invigningen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.