Handlingar som krävs för byggärende

Spara tid genom att redan från början skicka in rätt och kompletta handlingar när du söker bygglov eller gör en anmälan. Är du osäker på vad som krävs i ditt ärende är du välkommen att kontakta oss på Höörs kommun.

För en komplett ansökan eller anmälan krävs – Ansökningsblankett, olika typer av ritningar på objektet samt ett förslag på kontrollplan för åtgärden.

Blankett för ansökan eller anmälan

När du fyller i ansöknings- eller anmälningsblanketten se till att:

 • Kontrollera att fastighetsbeteckningen är korrekt. Om du är osäker på gällande fastighetsbeteckning, kontakta miljö- och byggmyndigheten. Den som står som sökande eller byggherre kommer att bli fakturerad bygglovsavgiften
 • Sökandens eller byggherrens underskrift, i original, finns med på blanketten för att ärendet ska registreras och handläggningen påbörjas
 • Beroende på åtgärd – som till exempel vid nybyggnader, större tillbyggnad och installation eller ombyggnad av VVS i kök, toalett och badrum – kan även en certifierad kontrollansvarig behöva redovisas.

För din information vill vi meddela att dina personuppgifter registreras vid behandling av din ansökan.

Ritningar

Ritningar ska vara fackmässigt utförda. De ska vara skalenliga och måttsatta, och nedvikta till A4-format. För att ritningarna ska kunna arkiveras måste kontrast finnas mellan linjer, text och bakgrund. Använd därför vitt papper och inte rutat, linjerat eller transparent papper.

På samtliga ritningar ska följande framgå:

 • Vad ansökan avser
 • Korrekt fastighetsbeteckning
 • Datum
 • Underskrift av den som är ritningsansvarig
 • Uppgift om använda skalor, mått samt en skalstock

Planritning (lämplig skala 1:100)

 • Storlek på varje rum, samt rummets användningsområde
 • Fasta inventarier som till exempel köks- och badrumsinredning ska ritas in
 • Vid ändring och ombyggnation ska planlösningens befintliga utformning redovisas med heldragen linje. Byggnadsdel som rivs streckas in och nytillkomna byggnadsdelar skrafferas eller markeras tydligt. Rummens användning ska anges.

Fasader (lämplig skala 1:100)

 • Byggnadens alla fasader med befintlig och ny marknivå
 • Karaktäristiska detaljer som till exempel takfot och fönsterindelning
 • Material och kulörer
 • Vid ändring eller tillbyggnad ska både befintliga och nya fasader redovisas

Situationsplan, nybyggnadskarta (lämplig skala 1:400 eller 1:500)

 • Byggnadens eller anläggningens placering på tomt och måttsatt avstånd till gräns
 • Byggnadens utvändiga mått
 • Infart
 • Byggnader på grannfastigheter som ligger närmare än åtta meter från fastighetsgräns (tänk på brandsäkerheten)
 • Höjdnivå på överkant av golvbjälklag och marknivåer
 • Höjdnivåerna ska redovisas för att vi ska kunna bedöma om byggnaden är lämpligt placerad för anslutning till avlopp och dränering samt för att minimera markarbeten

Nybyggnadskarta beställs från samhällsbyggnadssektorn på kommunen och måste redovisas vid nybyggnation av enbostadshus inom detaljplanerat område samt vid all nybyggnation av bostadshus eller verksamhetsbyggnader som ska anslutas till kommunalt vatten eller avlopp.

Markplaneringsritning (lämplig skala 1:400 eller 1:500)

 • Schaktnings- och utfyllnadsarbeten, slänter och diken.

Övriga ritningar

 • Principritning av murar, plank, skyltanordningar och dylikt som redovisar dess utformning
 • Infästning i markplan eller på fasadvägg
 • Situationsplan
 • Övriga handlingar
 • Yttrande från grannar

Om byggnadsarbete förläggs nära tomtgräns (närmare än 4,5 meter) krävs berörda grannars yttrande. Det är bra om du som byggherre själv kontaktar dina grannar, det förkortar inte bara kommunens handläggningstid utan påverkar även ofta grannarnas ställningstagande. Grannfastighetens samtliga ägares yttrande, namnteckning, namnförtydligande, fastighetsbeteckning och datum för påskrift skrivs på ett exempel av ritning.

Kontrollplan – behövs alltid

Det finns inga undantag från kravet på kontrollplan. Kontrollplanen ska dock anpassas till det enskilda fallet. I ett enkelt ärende torde därför kontrollplanen också bli enkel, alltså inte så omfattande. I vissa fall kanske det räcker att byggherren anmäler när åtgärden är färdigställd.

Exempel på kontrollplan för fasadändring

Exempel på kontrollplan för enkel komplementbyggnad

Exempel på kontrollplan för enklare skyltar

Exempel på kontrollplan för staket, plank och mur

Kontrollplan för enkla ärende

Exempel på kontrollplan för eldstad och rökkanal

Avgifter

Inkomna bygglovsansökningar debiteras enligt taxa som antagits av kommunfullmäktige.

Handläggningstid

Beslut fattas enligt fastställd delegeringsordning av tjänsteperson eller vid ett av miljö- och byggnadsnämndens sammanträden.

Handläggningstiden beräknas från den dag kompletta handlingar inkommit i ärendet. Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom tio veckor. Vid speciella omständigheter kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor. Under semestertider kan dock handläggningstiden vara något längre.

Byggmyndighetens tjänstepersoner är behjälpliga när det gäller att komma med förslag på lösningar, men de ska och kan inte leverera sådana handlingar som används för att söka lov eller tillstånd inom myndigheten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.