Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Anpassad grundskola

Den anpassade grundskolan är en skolform för målgruppen elever som inte bedöms ha förutsättningar att nå grundskolans kunskapskriterier och har en intellektuell funktionsnedsättning.

Skolformen anpassad grundskola omfattar årskurserna 1 till 9 och erbjuds enbart elever som uppfyller kriterierna för målgruppen. Den anpassade grundskolans läroplan har egen kursplan och andra kunskapskriterier än grundskolan. I Höörs kommun har vi anpassad grundskola på Sätoftaskolan.

Utredning för att fastställa om en elev har rätt att läsa enligt den anpassade grundskolans läroplan

För att kunna fastställa om en elev har rätt att läsa enligt den anpassade grundskolans läroplan görs en utredning i samråd med vårdnadshavarna. Vårdnadshavare är, förutom eleven själv, en mycket viktig kunskapskälla i utredningen. En utredning påbörjas först när vårdnadshavare har gett sitt samtycke till att en utredning genomförs. Ett digitalt samtycke hittar du här. Har ni inte Bank-ID så finns en blankett att fylla i längre ner på sidan under dokument.
Utredningen består av fyra fristående bedömningar; en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social bedömning. Dessa bedömningar kan samlat överlämnas digitalt till samordnare för anpassad grundskola här. Dessa bedömningar mottas enbart av samordnaren.

Den pedagogiska bedömningen
Den pedagogiska bedömningen utförs av en pedagog med specialpedagogisk kompetens som har aktuella uppgifter och kännedom om elevens kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Bedömningen beskriver också elevens individuella förutsättningar att nå kunskapskriterierna i grundskolans läroplan.
I underlaget för bedömningen finns en redogörelse för de stödåtgärder som skolan har vidtagit för att möta elevens behov, samt resultatet av insatserna.

Den psykologiska bedömningen
Den psykologiska bedömningen utförs av en legitimerad psykolog. Syftet med den psykologiska bedömningen är att utreda huruvida eleven har en intellektuell funktionsnedsättning samt elevens adaptiva förmåga; det vill säga förmåga att anpassa sig till vardagliga aktiviteter. Psykologen genomför utredningen i samverkan med vårdnadshavare och elev. I utredningen innefattas såväl samtal med vårdnadshavare och elev som individuella tester.

Den medicinska bedömningen
Den medicinska bedömningen utförs av skolläkare och skolsköterska. Syftet är att utesluta att det finns medicinska orsaker som bättre kan förklara elevens inlärningssvårigheter jämfört med intellektuell funktionsnedsättning. Om det finns sådana bör det framgå i den medicinska bedömningen.

Den sociala bedömningen
Den sociala bedömningen utförs av en kurator eller motsvarande och syftar till att utesluta att det finns sociala orsaker, i eller utanför skolan, som bättre kan förklara elevens inlärningssvårigheter, jämfört med en intellektuell funktionsnedsättning. Om det finns sådana orsaker bör det framgå i den sociala bedömningen.

Mottagande till anpassad grundskola

När utredningen är klar kallas vårdnadshavare till ett möte där skolan presenterar resultatet från utredningen. På mötet får familjen ta del av innehållet i de fyra bedömningarna och den slutliga bedömningen om eleven har rätt att läsa enligt den anpassade grundskolans läroplan. Om utredningen visar att det är tveksamt om eleven har rätt att läsa enligt den anpassade grundskolans läroplan kommer eleven inte att tas emot i skolformen. Skolan kommer då att fortsätta följa elevens kunskapsutveckling och arbeta vidare med anpassningar och särskilt stöd. Det här arbetet kan dock resultera i att en ny utredning senare genomförs. Om utredningen visar att eleven har rätt att läsa enligt den anpassade grundskolans läroplan kan eleven mottas i den skolformen. För detta behöver vårdnadshavare lämna sitt medgivande och först därefter fattas beslutet om att eleven har rätt att mottas. Ett digitalt medgivande hittar du här. Har ni inte Bank-ID så finns en blankett att fylla i längre ner på sidan under dokument.
En elev kan tas emot i den anpassade grundskolan utan att vårdnadshavare samtycker till det, om det utifrån barnets bästa finns synnerliga skäl till ett sådant beslut. Ett sådant beslut går att överklaga.

Skolplacering

När hela utredningsprocessen är avslutad och eleven mottas i den anpassade grundskolan behöver skolan tillsammans med vårdnadshavare och elev planera för elevens fortsatta skolgång och skolplacering.
Beroende på vårdnadshavarnas önskemål förbereds elevens fortsatta skolgång utifrån något av följande:

Eleven börjar i den anpassade grundskolan
Eleven förbereds för skolgång i den anpassade grundskolan. I Höörs kommun finns anpassad grundskola på Sätoftaskolan. Eleverna där har raster, aktiviteter och utflykter tillsammans med eleverna i grundskolan. Elevgrupperna i den anpassade grundskolan är mindre än i grundskolan och personalen har utbildning för att möta denna elevgrupp och undervisa enligt den anpassade grundskolans läroplan.
Som vårdnadshavare till ett barn som har rätt att läsa enligt skolformen har också möjlighet att ansöka om skolgång på en anpassad grundskola i annan kommun.

Eleven läser integrerat i grundskolan
Som elev kan man bli mottagen i den anpassade grundskolan och ha rätt att läsa enligt dess läroplan, men vilja gå kvar i grundskolan, kanske i sin ordinarie grundskoleklass. Det är möjligt att läsa enligt den anpassade grundskolans läroplan integrerad i grundskolan om den grundskola man önskar har förutsättningar för att organisera för en integrerad skolgång.

Eleven mottas på försök i anpassad grundskola
Om man som vårdnadshavare är tveksam till ett mottagande i anpassad grundskola, finns det möjlighet att som elev mottas i skolformen på försök. Eleven har då möjlighet att få undervisning enligt den anpassade läroplanen i högst sex månader. Vårdnadshavare, avlämnande lärare i grundskolan, mottagande lärare i den anpassade grundskolan, berörda skolledare och elev samlas då för att planera skolgången under försöksperioden. Efter sex månader tas ett nytt beslut huruvida eleven fortsatt ska läsa enligt anpassad läroplan. Det är enbart elever som utretts som får gå i anpassad grundskola på försök och utredningen ska ha visat att eleven tillhör målgruppen för skolformen.

Vid frågor

Har du som vårdnadshavare eller elev frågor gällande den anpassade grundskolans läroplan, den anpassade grundskolan som skolform, förutsättningar för att genomgå en utredning eller beslutet om mottagandet, vänligen kontakta kommunens samordnare för den anpassade grundskolan via kommunens växel.

Vill du läsa mer om anpassad grundskola har Skolverket en skrift för vårdnadshavare som du kan läsa här.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.